Ochrona roślin

Zakup środków ochrony roślin tylko po przeszkoleniu

Zgodnie z prawem, osoby wykonujące zabiegi ochrony roślin w rolnictwie lub w leśnictwie powinny mieć ukończone specjalne szkolenie. Od 26 listopada 2015 r. ukończenie tego szkolenia będzie sprawdzane również przy zakupie środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

W ustawie o środkach ochrony roślin użytkownik profesjonalny zdefiniowany został jako osoba fizyczna, która stosuje środki ochrony
roślin w celach innych niż własne niezarobkowe potrzeby, w szczególności w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej, w tym w rolnictwie i leśnictwie. Stąd wniosek, że każdy rolnik prowadzący gospodarstwo rolne i wykonujący opryskiwaczem zabiegi ochronne oraz sprzedający swoje produkty jest w świetle prawa użytkownikiem profesjonalnym.

Zgodnie z art. 28 ustawy środki ochrony roślin przeznaczone dla
użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane wyłącznie osobom posiadającym aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin, integrowanej produkcji roślin i doradztwa dotyczącego środków ochrony. Dotychczas przedstawienie zaświadczenia obowiązywało tylko przy zakupie środków bardzo toksycznych i toksycznych.

Szkolenia prowadzone są w dwóch formach:
1) szkolenia podstawowe – dla osób uczestniczących po raz pierwszy w tego typu szkoleniach;
2) szkolenia uzupełniające – dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe.

Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia są ważne przez 5 lat. Po upływie tego okresu zachowanie uprawnień wymaga ukończenia szkolenia uzupełniającego w odpowiednim zakresie. Do nabywania i stosowania środków ochrony roślin nie uprawniają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia o statusie tzw. ważności bezterminowej, które przez krótki okres wydawano kilka lat temu; w myśl obowiązujących przepisów są one nieważne i należy je zaktualizować.

Szkolenie podstawowe w zakresie stosowania środków ochrony roślin, integrowanej produkcji roślin i doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin nie jest wymagane od osób, które posiadają zaświadczenie wydane
przez szkołę ponadgimnazjalną lub szkołę wyższą stwierdzające, że
w dokumentacji przebiegu nauczania tej osoby zostały uwzględnione
wszystkie zagadnienia ujęte w programie szkolenia.
Z obowiązku ukończenia szkolenia zwolnione są osoby prowadzące szkolenia w tym zakresie oraz pracownicy naukowi szkół wyższych lub instytutów badawczych, jeżeli do zakresu ich obowiązków należy prowadzenie zajęć dydaktycznych, badań naukowych lub prac rozwojowych z zakresu rolnictwa, ogrodnictwa lub leśnictwa.
Uprawnienia te zachowują ważność przez 5 lat od dnia uzyskania wykształcenia lub zaprzestania wykonywania ww. działalności. Po upływie tego okresu zachowanie uprawnień wymaga ukończenia szkolenia uzupełniającego.

Od 26 listopada 2015 r. obowiązkiem ukończenia odpowiedniego szkolenia będą objęci także użytkownicy środków ochrony roślin spoza obszaru rolnictwa i leśnictwa, tj. osoby stosujące środki ochrony roślin np. w kolejnictwie lub na terenach zieleni miejskiej. Konsekwencje wynikające z braku aktualnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia:
– niemożność zakupu środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych;
– kara grzywny dla wykonującego zabiegi chemiczne;
– zmniejszenie płatności bezpośrednich oraz potrącenia z innych form
pomocy finansowej w ramach systemu wzajemnej zgodności;
– nieuwzględnienie reklamacji dotyczącej braku skuteczności środka ochrony roślin.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zachęca do zgłaszania się do odbycia szkoleń podstawowych i uzupełniających z zakresu środków ochrony roślin.
Organizowaniem szkoleń zajmują się Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego, do których kontakt jest podany na naszej stronie internetowej

www.kpodr.pl.
Andrzej Siennicki
fot. M. Rząsa
Kujawsko-Pomorski Ośrodek

Skip to content