Ochrona roślin

Ochrona roślin przepisy prawne

Przepisy prawne

Wszystkich użytkowników środków ochrony roślin (ś.o.r.) obowiązują przepi­sy prawne określone w rozporządzeniach unijnych oraz w krajowych usta­wach i rozporządzeniach. Przestrzeganie tych przepisów, a także zaleceń zawartych w etykietach środków ochrony roślin, jest warunkiem ubiegania się o dopłaty bezpośrednie oraz inne formy pomocy finansowej w ramach systemu wzajemnej zgodności. Korzyści wynikające z przestrzegania przepi­sów to: gwarantowana pomoc finansowa, ochrona zdrowia, czysta woda, nie­skażone środowisko.

Wybrane przepisy prawne dotyczące ochrony roślin.

Lp.Data i publikatorNazwa aktu prawnego
18 marca 2013 r.
(t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 1900)
Ustawa o środkach ochrony roślin
213 lutego 2020 r.
(Dz.U. 2020 r., poz. 424)
Ustawa o ochronie roślin przed agrofagami
313 lutego 2020 r.
(Dz.U. 2020 r., poz. 425)
Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin
i Nasiennictwa
418 kwietnia 2013 r.
(Dz. U. z 2013 r., poz. 505)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin
58 maja 2013 r.
(Dz. U. z 2013 r., poz. 554)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
622 maja 2013 r.
(Dz. U. z 2013 r., poz. 625)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu
i przechowywaniu środków ochrony roślin
724 czerwca 2013 r.
(Dz. U. z 2013 r., poz. 788)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie dokumentowania działań związanych
z integrowaną produkcją roślin
831 marca 2014 r.
(Dz. U. z 2014 r., poz. 516)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin
97 czerwca 2016 r.
(Dz. U. z 2016 r., poz. 924)
Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
105 maja 2016 r.
(Dz. U. z 2016 r., poz. 760)
Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
1122 czerwca 2002 r.
(Dz. U. nr 99, poz. 896, ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych
1211 lipca 2018 r,
(M.P. z 2018 r., poz. 723)
Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie krajowego planu działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin
na lata 2018-2022

Uwaga! Zdrowie roślin – dwie nowe ustawy

W dniu 14 marca 2020 r. weszły w życie dwie ważne ustawy regulujące pracę Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz wdrażające przepisy unijne w zakresie nowego prawa zdrowia roślin oraz kontroli urzędowych. 

  1. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz.U. 2020 r., poz. 424)
  2. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Dz.U. 2020 r., poz. 425)

Celem ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów prawa Unii Europejskiej – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) – w zakresie rozwiązań ograniczających ryzyko zawleczenia do Polski i Unii Europejskiej i zadomowienia się na terenie kraju i Unii nowych, niewystępujących dotąd agrofagów – wiroidów, wirusów, bakterii, grzybów, organizmów grzybopodobnych, nicieni, owadów i roztoczy, atakujących rośliny – mogących spowodować istotne straty gospodarcze. Reguluje także kwestie dotyczące urzędowej rejestracji podmiotów profesjonalnych, upoważniania takich podmiotów do wydawania paszportów roślin, a także wydawania paszportów przez WIORiN.  Ustawa określa także zasady kontroli towarów roślinnych w obrocie międzynarodowym z krajami nie należącymi do UE w zakresie certyfikacji fitosanitarnej w  eksporcie oraz kontroli fitosanitarnej w imporcie.
Zgodnie z Art. 84. tej  ustawy traci moc ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2019 r. poz. 972 i 2020).

Celem ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa jest uregulowanie kompetencji, organizacji i zasad działania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, w tym również wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów prawa Unii Europejskiej w zakresie organizacji i funkcjonowania urzędowych laboratoriów wykonujących badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa.


Na stronie internetowej www.agrofagi. com.gov.pl dostępne są między innymi:

  • metodyki integrowanej ochrony różnych gatunków roślin;
  • rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu;
  • wyszukiwarka i etykiety ś.o.r. dopuszczonych do obrotu;
  • inne opracowania przydatne przy wykonywaniu zabiegów ochronnych.

Opracował
Andrzej Siennicki, KPODR
na podstawie materiałów zamieszczonych na stronie
www.piorin.gov.pl.

Skip to content