AktualnościTrzoda chlewna

Pomoc finansowa dla producentów trzody chlewnej

Ostatnie miesiące były dla producentów trzody chlewnej szczególnie trudne. Niskie ceny skupu świń w połączeniu w rosnącymi cenami pasz sprawiają, że coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na likwidację hodowli. W trzecim tygodniu br. cena zakupu świń wynosiła 4,46 zł/kg, co oznacza spadek rzędu 3,7% w skali miesiąca. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyszło z inicjatywą pomocy finansowej, która ma istotnie przyczynić się do zatrzymania fali likwidacji. Zgodnie z informacją podaną 2 lutego 2022 r. Komisja Europejska zaakceptowała plan pomocy dla producentów trzody chlewnej, zakładający przyznanie 1000 zł na każde 10 prosiąt urodzonych w gospodarstwie.

Pomoc skierowana jest przede wszystkim do podmiotów, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19 i wynosi 1000 zł przyznawane do każdych 10 prosiąt urodzonych w danym gospodarstwie rolnym od 15 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r. (maksymalnie do 5000 prosiąt, tzn. 500 000 zł). Oznakowanie zwierząt musi być zgłoszone najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2022 r.  Beneficjentami pomocy finansowej mogą być producenci świń:

– posiadający nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz producentom świń,

– prowadzący mikroprzedsiębiorstwo, małe albo średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014,

– którzy w dniu 15 listopada 2021 r. prowadzili gospodarstwo w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w którym były utrzymywane świnie.

Pomoc przysługiwała będzie do stada zarejestrowanego na dzień 15 listopada 2021 r.  Warto nadmienić, że prosięta nie muszą pochodzić od jednej lochy, a pomoc przyznawana jest do każdych 10 prosiąt urodzonych w gospodarstwie. Przykład: w jednym gospodarstwie urodziło się 20 prosiąt, natomiast w drugim 29. W obu tych przypadkach kwota pomocy wyniesie 2000 zł.

Wnioski należy składać w terminie od 15 lutego do 29 kwietnia 2022 r. w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwych dla miejsca zamieszkania. Pomoc wypłacona zostanie do 30 czerwca 2022 r. Wniosek ma zawierać podstawowe informacje o producencie i gospodarstwie rolnym, tzn:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta świń ubiegającego się o pomoc;

2) numer identyfikacyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL) albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta świń ubiegającego się o pomoc, a w przypadku osób fizycznych nieposiadających numeru PESEL – numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

3) następujące oświadczenia:

a) oświadczenie o zgłoszeniu do 15 kwietnia 2022 r. oznakowania świń urodzonych od 15 listopada 2021 do 31 marca 2022 r.

b) oświadczenie o zagrożeniu utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19.

Opracowano na podstawie:

1.         Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 27 stycznia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 187)

2.         Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 4 stycznia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 45)

Martyna Zielińska-Tadych

Skip to content