Bydło mięsneBydło mleczneDróbInne zwierzętaKozy i owceTrzoda chlewnaWażneZwierzęta futerkoweŻywienie zwierząt

Jak się przygotować do kontroli gospodarstwa wykonywanej przez powiatowego lekarza weterynarii?

Jak się przygotować do kontroli?

Jeśli posiadasz albo zamierzasz posiadać jakiekolwiek zwierzęta gospodarskie, jak np. bydło, świnie, owce, jelenie, strusie czy nawet przepiórki, to musisz pamiętać o spełnieniu pewnych wymogów związanych z ochroną zwierząt gospodarskich, dobrostanem i prowadzeniem odpowiedniej dokumentacji.

Jak się przygotować do kontroli gospodarstwa wykonywanej przez powiatowego lekarza weterynarii?

Pierwszą częścią, która jest wymagana i weryfikowana przez Kontrolującego to Lista Kontrolna SPIWET gospodarstwa (dobrostan zwierząt). Protokół kontrolny składa się z:

– specyfikacji produkcji zwierzęcej,

– warunków weterynaryjnych (dotyczących jedynie gospodarstw, z których zwierzęta lub środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego są wprowadzane na rynek),

– dokumentacji leczenia zwierząt i dobrostanu zwierząt.

Załącznikiem do protokołu kontroli jest dokument dotyczący poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich.

Np.: Załącznik nr … dla bydła,

        Załącznik nr … dla kur nieśnych,

        Załącznik nr … dla brojlerów.

W każdym załączniku znajdują się wymogi dla poszczególnych zwierząt gospodarskich, jest tam odwołanie do minimalnych warunków utrzymania zwierząt, czyli Rozporządzenia, które dotyczy poszczególnego gatunku. Opisana jest powierzchnia bytowa zwierząt dla poszczególnych grup technologicznych, właściwe warunki w pomieszczeniach inwentarskich etc. Następna kolumna to opisy niezgodności zaznaczone literą „N” (Ocena Negatywna) i zastrzeżenia lub wyjaśnienia kontrolowanego do niniejszego protokołu.

Protokół podpisuje Kontrolowany (rolnik) oraz osoba Kontrolująca (powiatowy lekarz weterynarii).

Na samym końcu znajduje się ,,Pouczenie”. Zastrzeżenia do protokołu można zgłosić w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. W przypadku odmowy podpisania protokołu istnieje obowiązek złożenia na tę okoliczność przez Kontrolowanego w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu, wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy podpisania protokołu kontroli. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania go przez Kontrolującego i realizacji ustaleń kontroli.

Pełne listy kontrolne dotyczące dobrostanu podstawowego: świń, strusi, przepiórek, perlic, owiec, niosek na ściółce, niosek w klatkach, kóz, kaczek, jeleni, danieli, indyków, zwierząt futerkowych, brojlerów i bydła znajdują się na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii https://www.wetgiw.gov.pl/.

Anna Mońko-Łanucha, KPODR w Minikowie
źródło: https://www.wetgiw.gov.pl/publikacje/listy-kontrolne-spiwet

Skip to content