Ważne

Wsparcie rozwoju małych gospodarstw

Od 1 do 30 sierpnia br. planowany jest nabór wniosków w interwencji 1.10.5 Rozwój małych gospodarstw w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Przewidywalny budżet działania to 468 mln zł.

Forma pomocy to płatność ryczałtowa w kwocie:

– 120 tys. zł w przypadku operacji dotyczącej rozpoczynania działalności w zakresie wprowadzania produktów na rynek w ramach krótkich łańcuchów dostaw oraz operacji dotyczącej produkcji ekologicznej w gospodarstwach prowadzących produkcję ekologiczną, lub

– 100 tys. zł w przypadku pozostałych inwestycji w wysokości nieprzekraczających poziomu 85% kosztów kwalifikowanych.

Najważniejsze warunki podmiotowe, jakie rolnik powinien spełnić, to posiadanie gospodarstwa, które w roku wyjściowym ma:

– powierzchnię gruntów rolnych nie większą niż 300 ha i

– wielkość ekonomiczną poniżej 25 tys. euro. 

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest ustalana na podstawie całkowitej rocznej standardowej produkcji gospodarstwa wyrażonej w euro.

Zgodnie z warunkami przedmiotowymi, pomoc przyznaje się na operacje zapewniające zwiększenie orientacji rynkowej gospodarstwa w wyniku jego restrukturyzacji w obszarach:

– produkcji rolnej lub produkcji rolnej i przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie metodami innymi niż ekologiczne,

– produkcji ekologicznej lub produkcji ekologicznej i przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie metodami ekologicznymi,

– rozpoczynania działalności w zakresie wprowadzania żywności (tylko produktów rolnych) na rynek w ramach krótkich łańcuchów dostaw, sprzedaży bezpośredniej, dostaw bezpośrednich.

Restrukturyzacja gospodarstwa powinna odnosić się do:

– zmiany profilu produkcji,

– poprawy jakości produkcji,

– zwiększenia wartości dodanej produktu,

– wprowadzenia nowego produktu na rynek,

– rozpoczęcia wprowadzania produktu na rynek w ramach krótkich łańcuchów dostaw.

W ramach wsparcia możliwa będzie realizacja, między innymi inwestycji:

– budowlanych,

– polegających na wyposażeniu budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolniczej,

– w zakup nowych maszyn i urządzeń,

– w wartości niematerialne i prawne.

W wyniku realizacji biznesplanu konieczne jest osiągnięcie wzrostu wartości sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, w tym żywności w ramach KŁD o co najmniej 30% w stosunku do ustalonej dla gospodarstwa wartości przychodu bazowego i nie mniej niż do poziomu odpowiadającego równowartości minimalnego wynagrodzenia w roku, w którym złożono wniosek        o przyznanie pomocy.

Kryteria wyboru (oceny wniosku) uwzględniać będą:

– udział w systemach jakości,

– udział lub planowany udział w zorganizowanych formach współpracy,

– udział lub planowany udział w szkoleniach związanych z zakresem operacji przewidzianym w biznesplanie,

– powierzchnię użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa położonych na terenach ONW (co najmniej 50%).

Nie przewidziano wsparcia w zakresie:

– chowu i hodowli zwierząt futerkowych, z wyjątkiem królika utrzymywanego w celu produkcji surowca mięsnego,

– plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne,

– niektórych działów specjalnych produkcji rolnej, m.in.: hodowli zwierząt laboratoryjnych, ryb akwariowych, psów i kotów rasowych.

Michał Mazur, KPODR

Opracowano na podstawie:

Wytyczne szczegółowe dotyczące przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy dla interwencji I.10.5 Rozwój małych gospodarstw w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 – projekt

Skip to content