AktualnościBydło mięsne

„Poprawa pozycji konkurencyjnej rolników dzięki ograniczeniu roli pośredników w łańcuchu produkcji wołowiny”

SPRAWOZDNIE Z KONFERENCJI POWYJAZDOWEJ ZREALIZOWANEJ W DNIACH 13 – 14.10.2022r. W RAMACH PROJEKTU:

„Poprawa pozycji konkurencyjnej rolników dzięki ograniczeniu roli pośredników w łańcuchu produkcji wołowiny”

W dniach 13 i 14 października 2022r. odbyła się, na terenie województwa podlaskiego, konferencja podsumowująca dwa wyjazdy studyjne: do województwa wielkopolskiego dla 50 rolników z Podlasia, Warmii i Mazur oraz do województwa podlaskiego dla 50 rolników z Kujaw i Wielkopolski.

W powyższej konferencji, oprócz rolników biorących udział we wspomnianych wyjazdach i będących kluczowymi członkami operacji, wzięło także udział wielu zaproszonych gości reprezentujących podmioty i instytucje zajmujące się szeroko pojętym wsparciem sektora rolnego w tym przede wszystkim integracją oraz sektorem wołowiny: doradcy, reprezentanci nauki, samorządu terytorialnego, organizacji producenckich oraz branżowych, szeroko pojętych instytucji wsparcia rolnictwa, inni rolnicy zainteresowani tematem oraz przedstawiciele mediów.

Pierwszego dnia trwania konferencji, na terenie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepiatowie, po dokonaniu rejestracji nastąpiło powitanie zaproszonych gości przez dyrektora wyżej wymienionego ośrodka Pana Wojciecha Mojkowskiego, który w swoim przemówieniu pokrótce omówił obszary działalności lokalnego ODR-u oraz skupił się funkcjonowaniu gospodarstw rolnych o profilu zwierzęcym na terenie Podlasia. Następnie koordynatorzy regionalni z województw biorących udział w wyjeździe dokonali prezentacji potencjału poszczególnych województw ze szczególnym uwzględnieniem produkcji bydła mięsnego i potencjału rynków wołowiny oraz omawiając  zrealizowane wyjazdy studyjne z perspektywy każdego województwa. Następnie uczestnicy wysłuchali, wygłoszonego przez  eksperta wykładu:  Integracja pozioma rolnictwa. Było to przyczynkiem do ożywionej dyskusji podczas panelu. Kolejny wykład dotyczył  Łańcucha produkcji żywności wysokiej jakości ze szczególnym uwzględnieniem wołowiny.

Po zakończeniu wykładu rozpoczęły się gorące dyskusje na temat projektu i oczekiwań z nim związanych. Zwrócono uwagę, że wyjazdy studyjne umożliwiły wymianę doświadczeń rolników z odmiennych województw oraz poszerzenie kontaktów i ich wykorzystanie w zakresie handlu wołowiną. Rozmówcy uznali za niezbędne wzmocnienie pozycji rolników poprzez bezpośredni zakup młodego bydła u hodowców, zamiast poprzez pośredników, których należy wyeliminować zarówno z etapu transferu bydła, jak i z etapu sprzedaży dorosłych sztuk. Skutkiem tego będzie ograniczenie strat bydła, powstałych w wyniku zbyt długiego transportu oraz tworzenie powiązań handlowych pomiędzy rolnikami, dających możliwość integracji branżowej. W podsumowaniu konferencji zwrócono uwagę między innymi na konieczność dążenia do wzrostu spożycia wołowiny, by móc w przyszłości stworzyć krajowy rynek zbytu oraz konieczność działania na rzecz skrócenia łańcucha produkcji do dwóch niezbędnych uczestników: producenta i konsumenta.

Po przybyciu zaproszonych gości do  Centrum Wystawienniczo-Targowego w Sokołach rozpoczął się drugi dzień konferencji, na początku której głos zabrał dyrektor Podlaskiego oddziału ODR Pan Wojciech Mojkowski, omawiając obszary jego działalności i funkcjonowania doradztwa  rolniczego ze szczególnym uwzględnieniem produkcji wołowiny. Po czym nastąpiło przemówienie goszczącego na konferencji  Wojewody Podlaskiego pana Bohdana Paszkowskiego, omawiającego pokrótce kwestię wsparcia udzielanego polskiemu rolnictwu hodowlanemu przez instytucje państwowe.

Pierwszy wykład podczas drugiego dnia konferencji dotyczył Technologii produkcji bydła i jej optymalizacji. W następującym po wykładzie panelu dyskusyjnym zaproszeni eksperci, wśród których było m.in. dwóch lokalnych lekarzy weterynarii oraz ekspert ds. żywienia bydła, poruszyli zagadnienia z zakresu Technologii produkcji bydła i jej optymalizacji, w trakcie którego ze zwrócono uwagę na  kwestię produkcji cieląt wysokiej jakości, ich żywienia, leczenia oraz nabywania odporności, mającej szczególne znaczenie w przypadku sprzedaży młodego bydła do dalszego chowu. Następnie poruszono kwestię skrócenia łańcucha dostaw, dzięki czemu istnieje możliwość wzrostu zysków ze sprzedaży cieląt przez rolników oraz poprawę jakości cieląt kupowanych przez hodowców bydła mięsnego.  W dalszej kolejności omówiono temat wytwarzania produktów certyfikowanych ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów mlecznych i wołowiny. Kolejne wystąpienie dotyczyło Rynku agro – rynku krajowego i przyczyn niskiego spożycia wołowiny w Polsce. Kolejny panel dyskusyjny dotyczył dobrych praktyk w zakresie przedsiębiorczości na wsi i budowy wzajemnego zaufania wśród rolników i wytwórców. Pod koniec trwania konferencji w trakcie prowadzonej dyskusji poruszono również bardzo istotne tematy związane z transformacją energetyczną oraz funkcjonowaniem rynku nawozów sztucznych, mające istotny wpływ na ekonomiczne funkcjonowanie rolniczych gospodarstw hodowlanych w Polsce.

Po ich zakończeniu odbył się panel dyskusyjny z udziałem ekspertów i koordynatorów regionalnych, będący podsumowaniem konferencji oraz obu zrealizowanych w ramach operacji wyjazdów studyjnych.

Pierwszym miarodajnym efektem operacji i podsumowującej go konferencji jest zaplanowana na początek listopada poza projektowa wizyta handlowa rolników z Wielkopolski i kujawsko-pomorskiego u grupy rolników z Podlasia, która może już zaowocować pierwszymi transakcjami handlowymi. Oznacza to, że zaplanowane rezultaty projektu pojawią się już w jego trakcie.

Bartłomiej Lubiński,
KPODR w Minikowie, Oddział w Zarzeczewie

Odwiedź portal KSOW – https://ksow.pl. Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Instytucją odpowiedzianą za treść informacji jest Federacja Grup i Producentów
Wołowina Polska

Skip to content