AktualnościTrzoda chlewnaWażne

Znakowanie świń kolczykiem

Znakowanie świń kolczykiem z indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy w ramach działania programu „Dobrostan zwierząt”

Rolnik ubiegający się o płatność  w ramach programu „Dobrostan zwierząt” – dobrostan loch (wariant 1.1 Dobrostan loch – zwiększona powierzchnia w budynkach, wariant 1.3 Dobrostan loch – dostęp do wybiegów), zobowiązany jest do oznakowania lochy kolczykiem z indywidualnym numerem identyfikacyjnym. Oznakowanie to jest oznakowaniem dodatkowym, wymaganym przy ubieganiu się o środki finansowe w ramach tego działania.

Indywidualny numer identyfikacyjny lochy jest numerem niepowtarzalnym. Składa się z numeru producenta (9 cyfr) oraz kolejnego numeru lochy danego producenta (6 cyfr).

Locha zadeklarowana do wniosku o płatność dobrostanową powinna zostać oznakowana kolczykiem z indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy i oznakowanie to należy zgłosić do ARiMR.

Sposób oznakowania i wzór kolczyka z indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie sposobu oznakowania loch kolczykami z indywidualnym numerem identyfikacyjnym loch (Dz.U. 2020 poz. 34).

Kolczyk składa się z dwóch części:

części żeńskiej – zakładanej po wewnętrznej stronie małżowiny usznej,

części męskiej – zakładanej po zewnętrznej stronie małżowiny usznej.

Kolczyk zakłada się losze na małżowinę uszną (lewą lub prawą) w sposób pozwalający na łatwe odczytanie numeru umieszczonego na kolczyku.

Zamówienie kolczyków z indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy posiadacz zwierząt składa bezpośrednio u dostawcy kolczyków – tak jak w przypadku kolczyków do znakowania świń z numerem siedziby stada (pomarańczowe kolczyki) – tj. nie wnioskuje w biurze powiatowym ARiMR o przydzielenie puli numerów dla świń. Agencja nie bierze udziału w przydzielaniu numerów i nie pośredniczy w zamawianiu kolczyków dla świń i dla loch.

Oznakowanie lochy kolczykiem z indywidualnym numerem identyfikacyjnym należy zgłosić kierownikowi biura powiatowego ARiMR w terminie 7 dni od dnia oznakowania, na odpowiednim formularzu (Zgłoszenie oznakowania lochy) dostępnym w biurach powiatowych i na stronie internetowej ARiMR.

W przypadku uszkodzenia lub zagubienia przez lochę kolczyka z indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy, należy oznakować tę lochę kolczykiem z innym (kolejnym wolnym dla danego gospodarstwa) numerem identyfikacyjnym lochy oraz zgłosić fakt zmiany oznakowania do ARiMR w terminie 7 dni od dnia oznakowania składając Zgłoszenie zmiany dodatkowego oznakowania lochy. Na druku należy podać nowy i poprzedni numer identyfikacyjny lochy.

Posiadacz lochy, która została oznakowana kolczykiem z indywidualnym numerem identyfikacyjnym ma obowiązek podawania tego numeru (poza numerem świni, wynikającym z zapisów ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt) przy zgłaszaniu kierownikowi biura powiatowego ARiMR kupna, sprzedaży lub przemieszczenia do innej siedziby stada, uboju, zabicia lub padnięcia lochy.

Na obszarze zapowietrzonym, zagrożonym lub innym obszarze podlegającym ograniczeniom ustanowionym zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt – oznakowanie lochy kolczykiem z indywidualnym numerem oraz zmianę tego oznakowania należy zgłosić w terminie 2 dni od dnia oznakowania.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania środków finansowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań objętych zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli (Dz.U. 2019 poz. 1824)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu oznakowania loch kolczykami z indywidualnym numerem identyfikacyjnym loch (Dz.U. 2020 poz. 34)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formularza umożliwiającego wprowadzanie danych do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych (Dz.U. 2020 poz. 88).

Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 300).

                                                                       Opracowano na podstawie materiałów ARiMR

Skip to content