Bydło mięsneBydło mleczneDróbKozy i owceTrzoda chlewnaWażne

Dobrostan zwierząt – Ekoschematy

Wymagania wspólne w ekoschemacie – Dobrostan zwierząt:

 1. Posiadanie odpowiedniej siedziby stada zarejestrowanej zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, a w przypadku drobiu – numer zakładu drobiu.
 2. Wymogi odnoszące się do danej grupy zwierząt dotyczą wszystkich zwierząt tej grupy utrzymywanych w gospodarstwie rolnym.
 3. Zwierzęta objęte wymogami są oznakowane i zarejestrowane zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (jeśli dotyczy).
 4. Rolnik realizujący interwencję dotyczącą dobrostanu zwierząt zobowiązany jest do jednorazowego odbycia szkolenia z zakresu metod ograniczających stosowanie antybiotyków (wymóg od 2024 r.).
 5. Rolnik posiada plan poprawy dobrostanu zwierząt (w przypadku bydła nie dotyczy praktyk polegających na zapewnieniu wypasu, wybiegu, ściółki, a także późniejszego odsadzania cieląt w odniesieniu do krów mlecznych).

W odniesieniu do świń i bydła – obowiązuje system punktowy tzn., rolnik może z listy praktyk wybrać te, które chce realizować w swoim gospodarstwie. Natomiast w odniesieniu do owiec, kóz, koni i drobiu obowiązuje system wariantowy, tzn. płatność przysługuje za realizację pakietu wymogów.

System punktowy polega na wycenie poszczególnych praktyk wpływających na poprawę dobrostanu zwierząt (na podstawie wyliczonych stawek płatności dobrostanowych stanowiących rekompensatę za utracone korzyści i za dodatkowe koszty): 1 punkt odpowiada ok. 100 zł czyli ok. 22,47 euro (1 euro = 4,45 zł).

źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ekoschemat-dobrostan-zwierzat

Dobrostan – kalendarz składania dokumentów

15 marca –9 czerwca 2023 r. –złożenie wniosku, z tym, że po 15 maja za każdy dzień opóźnienia 1% zmniejszenia,

do 9 czerwca 2023 r. (ostatni dzień na złożenie wniosku w terminie sankcyjnym):

 • sporządzenie planu poprawy dobrostanu zwierząt przy udziale doradcy rolniczego,
 • złożenie do ARiMR planu poprawy dobrostanu zwierząt,
 • złożenie do ARiMR oświadczenia o braku zmian w planie poprawy dobrostanu zwierząt (w przypadku gdy w 2022 był realizowany analogiczny wariant),
 • złożenie do ARiMR zdjęcia geotagowanego–w przypadku realizacji praktyki utrzymywanie na ściółce,
 • złożenie do ARiMR szkicu przedstawiającego wybieg dla zwierząt lub zdjęcia geotagowanego-w przypadku realizacji praktyki wybieg,

1- 7 października 2023 r.:

 • złożenie do ARiMR rejestr wypasu krów mlecznych, lub rejestru wypasu bydła mięsnego lub rejestru wypasu opasów –w przypadku realizacji praktyki wypas,
 • złożenie do ARiMR oświadczenia o zapewnieniu wypasu lub dostępu do wybiegu dla owiec,
 • złożenie do ARiMR oświadczenia o zapewnieniu wypasu lub dostępu do wybiegu dla koni –w przypadku wariantu Dobrostan koni utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach,
 • złożenie do ARiMR oświadczenia o zapewnieniu wypasu lub wybiegu dla kóz,

15- 21 marca 2024 r.

 • złożenie do ARiMR rejestru sposobu utrzymywania loch w okresie okołoporodowym(jeżeli lochy są utrzymywane w systemie jarzmowym nie dłużej niż 14 dni w okresie okołoporodowym) -w przypadku wszystkich praktyk realizowanych w ramach wariantu Dobrostan loch,
 • złożenie do ARiMR rejestru terminów odsadzania prosiąt -w przypadku realizacji praktyki późniejsze odsadzanie prosiąt,
 • złożenie do ARiMR rejestru terminów odsadzania cieląt -w przypadku realizacji praktyki późniejsze odsadzanie cieląt,
 • złożenie do ARiMR rejestru wybiegu krów mlecznych lub rejestru wybiegu bydła mięsnego lub rejestru wybiegu opasów -w przypadku realizacji praktyki wybieg,
 • złożenie do ARiMR oświadczenia o zapewnieniu kurczętom brojlerom co najmniej 6 godzin fazy ciemnej,
 • złożenie do ARiMR oświadczenia o zapewnieniu indykom co najmniej 8 godzin fazy ciemnej,
 • złożenie do ARiMR oświadczenia o zapewnieniu koniom dostępu do powierzchni zewnętrznych lub biegalni–w przypadku wariantu Dobrostan koni utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach,
 • złożenie do ARiMR oświadczenia o zapewnieniu kozom dostępu do powierzchni zewnętrznych.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12370552

Skip to content