Ważne

Pomoc dla producentów świń

Z dniem 2 lipca 2022 r. uruchomiony został mechanizm „Nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej
dla producentów świń”. Podstawę prawną do ww. pomocy stanowi Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2022/467 z dnia 23 marca 2022 r. przewidujące nadzwyczajną pomoc dostosowawczą
dla producentów w sektorach rolnych
oraz Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów jabłek oraz producentów świń z dnia 22 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 879). O pomoc może ubiegać się producent świń , który:

  • jest producentem rolnym w rozumieniu Ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, który w dniu 1 kwietnia 2022 r., prowadził gospodarstwo, w którym były utrzymywane świnie i w okresie od dnia 1 kwietnia 2022 r., do dnia 30 czerwca 2022 r., wystąpiły w nim zdarzenia urodzeń świń;
  • uczestniczył w co najmniej jednym z działań prośrodowiskowych wymienionych w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów jabłek i producentów świń (Dz. U. poz. 879 i 1365), do których należą m.in. stosowanie zasad integrowanej produkcji roślin, wdrażanie zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych czy prowadzenie działalności
    na rzecz rolnictwa ekologicznego.

Wysokość pomocy to 80 zł na każdą świnię urodzoną w gospodarstwie producenta w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r., która została oznakowana i zgłoszona do IRZ ARiMR do 15 lipca 2022 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Łączna kwota udzielonej pomocy nie może przekroczyć 160 000 zł. Producent świń może złożyć tylko jeden wniosek, który powinien uwzględniać wszystkie świnie urodzone
w ww. okresie, jednak nie więcej niż 2000 sztuk.

            Wnioski należy składać w biurach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta świń na formularzu udostępnionym na stronie https://www.gov.pl/web/arimr/nadzwyczajna-pomoc-dostosowawcza-dla-producentow-swin. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu do biura, niezależnie od sposobu jego dostarczenia (osobiście, przesyłką lub poprzez e-PUAP).

Martyna Zielińska-Tadych

Skip to content