Trzoda chlewnaWażne

Nabór wniosków o przyznanie pomocy od 31 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r. Poddziałanie 5.1 „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”

Już niebawem ruszy Poddziałanie 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof.

Planowany nabór wniosków odbędzie się w terminie od 31 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r.

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz.  223, z późn. zm.).

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Pomoc może uzyskać rolnik, a także spółki wodne lub związki spółek wodnych.
Rolnik ubiegający się o wsparcie musi spełniać dane wymogi:

– jest posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości położonej na terytorium Reczypospolitej Polskiej, na której prowadzi chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń

– lub zrealizował zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 7.4 „Zachowanie lokalnych ras świń”

– oraz planuje realizację operacji mającej na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń poprzez:

 • ogrodzenie chlewni wraz z terenem koniecznym do realizacji obsługi świń lub
 • utworzenie lub zmodernizowanie zadaszonej niecki do dezynfekcji,  lub
 • zakup urządzeń do dezynfekcji,  lub
 • przebudowę/remont pomieszczeń  w celu utrzymywania świń w gospodarstwie rolnym
  w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach lub
 • przebudowę/remont pomieszczenia w chlewni lub w budynku gospodarskim funkcjonalnie powiązanym z chlewnią, tak aby w ich wyniku w tym pomieszczeniu było możliwe zdezynfekowanie się osób, które zajmują się obsługą świń lub
 • budowę l/ przebudowę magazynu do przechowywania słomy dla świń lub
 • zakup i wykonanie robót związanych z posadowieniem silosu na paszę gotową
  do bezpośredniego spożycia przez świnie.

Natomiast wcześniej wspomnianym spółkom wodnym i związkowi spółek wodnych pomoc przyznaje się na realizację operacji dotyczącej zaopatrzenia w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny.

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma otrzymanych punktów.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie na jednego Beneficjenta:

 • 100 000 zł – w przypadku rolnika,
 • 1 000 000 zł –  w przypadku spółki wodnej lub związku spółek wodnych

Więcej informacji oraz dokumenty aplikacyjne można znaleźć na stronie Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa pod adresem: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-51-wsparcie-inwestycji-w-srodki-zapobiegawcze-ktorych-celem-jest-ograniczenie-skutkow-prawdopodobnych-klesk-zywiolowych-niekorzystnych-zjawisk-klimatycznych-i-katastrof.html

Źródło: www.arimr.gov.pl

Daria Rucińska
KPODR w Minikowie

Skip to content