BHP

Bezpieczna praca w polu

Najczęstszą przyczyną wypadków są rutyna, pośpiech, przemęczenie, nieprawidłowa organizacja pracy oraz nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

Dzieci bawiące się podczas wakacji na terenie gospodarstwa rolnego nie zawsze zdają sobie sprawę z zagrożeń. Dzieci nieco starsze często chcą pomagać dorosłym, więc niech wykonują pracę na miarę swoich możliwości, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Nie wolno pozwalać, aby dzieci:

– pozostawały bez opieki osoby dorosłej;

– prowadziły maszyny rolnicze;

– przebywały w pobliżu pracujących maszyn;

– miały dostęp do niezabezpieczonych maszyn rolniczych, przyczep i ich ładunków;

– miały dostęp do środków ochrony roślin lub materiałów pędnych (narażone na wypicie, wdychanie).

Przystępując do pracy z maszyną rolniczą, należy:

– zapoznać się z instrukcją obsługi maszyny;

– sprawdzić, czy maszyna jest sprawna technicznie, ma działający sygnał dźwiękowy, kompletne osłony i aktualne badania techniczne;

– sprawdzić bezpieczeństwo kabiny, stopni, drabinek, podestów;

– zabezpieczyć ładunki objętościowe przed samoczynnym przemieszczaniem się lub upadkiem podczas transportu (pasy spinające, podwyższone burty);

– wyłączać maszynę podczas regulacji i napraw;

– posiadać apteczkę pierwszej pomocy i sprawną gaśnicę odpowiedniego typu;

– używać odpowiedniej do wykonywanych prac odzieży roboczej (np. rękawic ochronnych).

W urządzeniach napędzanych silnikami elektrycznymi należy stosować odpowiednio dobrane zabezpieczenia przeciążeniowe i przeciwporażeniowe.

W pracach związanych z ochroną roślin należy pamiętać o tym, by:

– sprawdzać terminy ważności środków ochrony roślin;

– stosować środki ochrony roślin zgodnie z etykietą na opakowaniu;

– nie wylewać pozostałości do kanalizacji ani ujęć wody pitnej;

środki ochrony roślin przechowywać w oryginalnych pojemnikach w wyznaczonym miejscu, a opakowania po nich zdać (i wziąć pokwitowanie!).

KRUS prowadzi dobrowolne nieodpłatne szkolenia i instruktaż dla rolników i ich rodzin w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Rolnicy mają też możliwość ubezpieczyć się na życie, a także wykupić ubezpieczenia majątkowe.

Praca rolnika nie należy do najłatwiejszych ani bezpiecznych. Stosując się do podstawowych zasad BHP w rolnictwie, można uniknąć wielu zagrożeń.

Ewa Predel
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Rolniczego

Skip to content