Kozy i owce

Przepisy określające dobrostan zwierząt – owce i kozy

Zwierząt, Owiec, Stado Owiec, Łąka, Wypasać, Charakter

Dziennik Ustaw Nr 116 Poz. 778 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

Na podstawie art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.3)

Akt zmieniający

Dz.U. 2015 poz. 1516 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

MAŁE PRZEŻUWACZE

OWCE

Przepisy ogólne

1. Zwierzętom zapewnia się możliwość ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i zwierzętami drapieżnymi, w szczególności przez zakrzewienie lub zadaszenie miejsc ich utrzymania albo przez budowę w tych miejscach niezwiązanych trwale z podłożem zadaszeń, wiat lub innych osłon chroniących przed wiatrem

2. Zapewnia się opiekę i właściwe warunki utrzymywania uwzględniające minimalne normy powierzchni w zależności od systemów utrzymywania. Utrzymuje się w warunkach:

1) nieszkodliwych dla ich zdrowia oraz niepowodujących urazów, uszkodzeń ciała lub cierpień;

2) zapewniających im swobodę ruchu, a w szczególności możliwość kładzenia się, wstawania oraz leżenia;

3) umożliwiający kontakt wzrokowy z innymi zwierzętami.

3. Pomieszczenia oświetla się przystosowanym dla danego gatunku zwierząt światłem sztucznym lub zapewnia dostęp światła naturalnego

4. W celu umożliwienia kontroli pomieszczeń, w których utrzymuje się zwierzęta wymienione i doglądania umieszczonych w nich zwierząt o każdej porze pomieszczenia te wyposaża się w stałe lub przenośne oświetlenie sztuczne.

5. Zwierzęta dogląda się co najmniej raz dziennie.

6. Pomieszczenia, w których utrzymuje się zwierzęta wymienione, ich wyposażenie oraz sprzęt używany przy utrzymywaniu tych zwierząt:

  • wykonuje się z materiałów nieszkodliwych dla zdrowia zwierząt oraz nadających się do czyszczenia i odkażania; 
  • czyści się i odkaża.

7. Odchody zwierząt wymienionych oraz niezjedzone resztki paszy usuwa się z pomieszczeń, w których utrzymuje się te zwierzęta, tak często, aby uniknąć wydzielania się nieprzyjemnych woni i zanieczyszczenia paszy lub wody. Pomieszczenia te zabezpiecza się przed muchami i gryzoniami.

8. Wyposażenie i sprzęt przeznaczone do karmienia i pojenia zwierząt, umieszcza się w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia paszy lub wody oraz ułatwić bezkonfliktowy dostęp tych zwierząt do paszy i wody. Wyposażenie i sprzęt, o którym mowa:

  • powinny być tak skonstruowane, umieszczone, obsługiwane i utrzymywane, aby nie powodowały nadmiernego hałasu;
  • sprawdza się co najmniej raz dziennie, a wykryte usterki niezwłocznie usuwa.

9. Podłoga w pomieszczeniach, w których utrzymuje się zwierzęta powinna być twarda, równa i stabilna, a jej powierzchnia gładka i nieśliska.

10. W pomieszczeniach, w których utrzymuje się zwierzęta, obieg powietrza, stopień zapylenia, temperaturę, względną wilgotność powietrza i stężenie gazów utrzymuje się na poziomie nieszkodliwym dla zwierząt.

11. W przypadku wyposażenia pomieszczeń, w których utrzymuje się zwierzęta, w mechaniczny lub automatyczny system wentylacji system ten łączy się z:

1) systemem alarmowym sygnalizującym awarię systemu wentylacyjnego;

2) systemem wentylacji awaryjnej.

12. Urządzenia do pojenia instaluje się w sposób zabezpieczający wodę przed wylewaniem się.

13. Chore lub ranne zwierzęta niezwłocznie otacza się opieką, a w razie potrzeby izoluje. Jeżeli wymaga tego stan zdrowia chorego lub rannego zwierzęcia to utrzymuje się na ściółce.

14. Karmi się co najmniej dwa razy dziennie paszą dostosowaną do ich gatunku, wieku, masy ciała i stanu fizjologicznego i zapewnia się stały dostęp do wody.

Minimalne warunki utrzymywania owiec

1. Owce utrzymywane są :

1) pojedynczo;  2) grupowo.

2. Powierzchnia pomieszczenia dla owiec utrzymywanych pojedynczo powinna wynosić w przypadku utrzymywania:

1) tryka — co najmniej 3 m2;

2) matki z jagnięciem — co najmniej 2,5 m2 i dodatkowo co najmniej 0,7 m2 dla każdego następnego jagnięcia ssącego;

3) jarki — co najmniej 1,5 m2;

4) tryczka — co najmniej 2 m2;

5) skopka — co najmniej 0,8 m2.

3. Powierzchnia pomieszczenia dla owiec utrzymywanych grupowo, w przeliczeniu na jedną sztukę, powinna wynosić w przypadku utrzymywania:

1) tryków — co najmniej 2 m2;

2) matek z jagniętami — co najmniej 1,5 m2 i dodatkowo co najmniej 0,5 m2 dla każdego jagnięcia ssącego;

3) jarek — co najmniej 0,8 m2;

4) tryczków — co najmniej 1,5 m2; 5) skopków — co najmniej 0,6 m2.

KOZY

Przepisy ogólne

1. Zwierzętom zapewnia się możliwość ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i zwierzętami drapieżnymi, w szczególności przez zakrzewienie lub zadaszenie miejsc ich utrzymania albo przez budowę w tych miejscach niezwiązanych trwale z podłożem zadaszeń, wiat lub innych osłon chroniących przed wiatrem

2. Zapewnia się opiekę i właściwe warunki utrzymywania uwzględniające minimalne normy powierzchni w zależności od systemów utrzymywania. Utrzymuje się w warunkach:

1) nieszkodliwych dla ich zdrowia oraz niepowodujących urazów, uszkodzeń ciała lub cierpień;

2) zapewniających im swobodę ruchu, a w szczególności możliwość kładzenia się, wstawania oraz leżenia;

3) umożliwiający kontakt wzrokowy z innymi zwierzętami.

3. Pomieszczenia oświetla się przystosowanym dla danego gatunku zwierząt światłem sztucznym lub zapewnia dostęp światła naturalnego

4. W celu umożliwienia kontroli pomieszczeń, w których utrzymuje się zwierzęta wymienione i doglądania umieszczonych w nich zwierząt o każdej porze pomieszczenia te wyposaża się w stałe lub przenośne oświetlenie sztuczne.

5. Zwierzęta dogląda się co najmniej raz dziennie.

6. Pomieszczenia, w których utrzymuje się zwierzęta wymienione, ich wyposażenie oraz sprzęt używany przy utrzymywaniu tych zwierząt:

  • wykonuje się z materiałów nieszkodliwych dla zdrowia zwierząt oraz nadających się do czyszczenia i odkażania; 
  • czyści się i odkaża.

7. Odchody zwierząt wymienionych oraz niezjedzone resztki paszy usuwa się z pomieszczeń, w których utrzymuje się te zwierzęta, tak często, aby uniknąć wydzielania się nieprzyjemnych woni i zanieczyszczenia paszy lub wody. Pomieszczenia te zabezpiecza się przed muchami i gryzoniami.

8. Wyposażenie i sprzęt przeznaczone do karmienia i pojenia zwierząt, umieszcza się w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia paszy lub wody oraz ułatwić bezkonfliktowy dostęp tych zwierząt do paszy i wody. Wyposażenie i sprzęt, o którym mowa:

  • powinny być tak skonstruowane, umieszczone, obsługiwane i utrzymywane, aby nie powodowały nadmiernego hałasu;
  • sprawdza się co najmniej raz dziennie, a wykryte usterki niezwłocznie usuwa.

9. Podłoga w pomieszczeniach, w których utrzymuje się zwierzęta powinna być twarda, równa i stabilna, a jej powierzchnia gładka i nieśliska.

10. W pomieszczeniach, w których utrzymuje się zwierzęta, obieg powietrza, stopień zapylenia, temperaturę, względną wilgotność powietrza i stężenie gazów utrzymuje się na poziomie nieszkodliwym dla zwierząt.

11. W przypadku wyposażenia pomieszczeń, w których utrzymuje się zwierzęta, w mechaniczny lub automatyczny system wentylacji system ten łączy się z:

1) systemem alarmowym sygnalizującym awarię systemu wentylacyjnego;

2) systemem wentylacji awaryjnej.

12. Urządzenia do pojenia instaluje się w sposób zabezpieczający wodę przed wylewaniem się.

13. Chore lub ranne zwierzęta niezwłocznie otacza się opieką, a w razie potrzeby izoluje. Jeżeli wymaga tego stan zdrowia chorego lub rannego zwierzęcia to utrzymuje się na ściółce.

14. Karmi się co najmniej dwa razy dziennie paszą dostosowaną do ich gatunku, wieku, masy ciała i stanu fizjologicznego i zapewnia się stały dostęp do wody.

Minimalne warunki utrzymywania kóz

1. Kozy utrzymuje się:

1) na stanowisku na uwięzi;

2) w kojcu bez uwięzi:

a) pojedynczo, z wyjątkiem koźląt, lub b) grupowo.

2. Na uwięzi utrzymuje się wyłącznie dorosłe samice, z wyjątkiem samic w okresie porodu i odchowu koźląt.

3. Kozom zapewnia się możliwość korzystania z wybiegów. W przypadku utrzymywania kóz na stanowisku na uwięzi wymiary stanowiska powinny wynosić:

1) szerokość — co najmniej 0,75 m;  2) długość — co najmniej 1,35 m.

2. W przypadku utrzymywania kóz w kojcu bez uwięzi pojedynczo powierzchnia kojca powinna wynosić dla:

1) kozy dorosłej — co najmniej 1,5 m2 i dodatkowo co najmniej 0,3 m2 dla koźlęcia ssącego;

2) kozła — co najmniej 1,5 m2;

3) kozła reproduktora — co najmniej 3 m2.

3. W przypadku utrzymywania kóz w kojcu bez uwięzi grupowo powierzchnia kojca, w przeliczeniu na jedną sztukę, powinna wynosić dla:

1) kóz dorosłych — co najmniej 1,5 m2 i dodatkowo co najmniej 0,3 m2 dla koźlęcia ssącego;

2) kozłów — co najmniej 1,5 m2;

3) kozłów reproduktorów — co najmniej 3 m2;

4) koźląt — co najmniej 1 m2.

4. Powierzchnia wybiegu  w przeliczeniu na jedną kozę, powinna wynosić co najmniej 4 m2,

a w przypadku kozłów — co najmniej 6 m2.

Skip to content