Aktualności

Internetowa Platforma Doradztwa

 W połowie 2022 roku na rynku pojawi się Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin eDWIN. Projekt wesprze producentów rolnych w dostosowaniu się do ograniczenia stosowania środków chemicznych przy zachowaniu i przestrzeganiu wszelkich procedur i wytycznych związanych ze świadomym ich stosowaniem. Będzie krajowym systemem informatycznym na rzecz ochrony roślin, a jego wdrożenie ma poprawić jakość produkowanej w Polsce żywności.

Celem projektu będzie wsparcie realizacji unijnej dyrektywy dotyczącej obowiązku stosowania zasad integrowanej ochrony roślin i krajowego planu działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin, racjonalizacja stosowania przez producentów rolnych tych środków i wspomaganie podejmowania decyzji dla ochrony roślin, zwiększenie bezpieczeństwa produkowanej żywności, ułatwienie dostępu do danych dotyczących monitoringu zagrożeń przez podmioty realizujące zadania publiczne, zwiększenie skuteczności działań i decyzji podejmowanych przez instytucje publiczne, wyposażenie kadry doradczej ośrodków doradztwa rolniczego w narzędzie umożliwiające wykorzystanie w praktyce systemów wspomagania decyzji w zakresie stosowania środków ochrony roślin. W ramach tej platformy pojawią się cztery e-usługi, „Wirtualne gospodarstwo”, „Śledzenie pochodzenia produktów”, „Raportowanie zagrożeń” oraz „Udostępnianie danych meteorologicznych”.

Dla rolników najistotniejszą usługą będzie „Wirtualne gospodarstwo”, która wspomagać będzie decyzję w zakresie stosowania środków ochrony roślin, udostępni komentarze agrometeorologiczne, umożliwi monitoring agrofagów i prowadzenie karty pola (dane pobierane z systemu automatycznie). W przypadku wystąpienia zagrożenia zniszczenia uprawy przez chorobę lub szkodnika, system będzie poprzez wybrany przez producenta rolnego kanał komunikacji elektronicznej wysyłać powiadomienie o zagrożeniu. Ponadto aplikacja umożliwi szybki i łatwy kontakt z doradcą rolniczym. Oprócz tego rolnicy będą także na bieżąco otrzymywać aktualne dane meteorologiczne oraz uzyskają dostęp do archiwalnych danych meteorologicznych pochodzących z sieci stacji agrometeorologicznych systemu.

Źródło: https://play.google.com

Raporty będą opracowywane przez wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego i będą miały charakter ogólny lub spersonalizowany. Raporty ogólne będą przygotowywane dla powiatów  i będą uwzględniać prowadzone na terenie powiatu uprawy i panujące tam warunki agrometeorologiczne. Raporty spersonalizowane będą przygotowywane na indywidualne zamówienie usługobiorcy i będą przedstawiać analizę agrometeorologiczną wskazanego przez niego pola. W tym celu w całej Polsce budowana jest sieć ponad sześciuset stacji meteorologicznych. Dane ze stacji przetwarzane będą także przez modele, które pozwolą na przygotowanie sprecyzowanego pod daną uprawę komentarza agrometeorologicznego, dzięki któremu rolnik będzie mógł podjąć decyzję np. o terminie wysiewu konkretnej rośliny.

Platforma będzie służyć nie tylko  rolnikom, ogrodnikom, sadownikom, doradcom, konsumentom, ale także inspekcji ochrony roślin. Co więcej, pozwoli nauczyć rolników, że powinni dokładnie obserwować swoje uprawy. Jest to bardzo istotne, zwłaszcza w przypadku dużych powierzchni, gdzie dana choroba nie atakuje plonów z takim samym nasileniem na całym obszarze. Aplikacja, będzie ostrzegać przed agrofagami lub zmianami w pogodzie.

W ramach e-usługi będzie możliwe również śledzenie przez producentów rolnych i konsumentów pochodzenia produktów oznaczonych jako pochodzące z rolnictwa i stosowanych środków ochrony roślin. Producenci będą wprowadzać do rejestru informacje o zastosowanych w uprawach środkach ochrony roślin, a konsumenci będą mogli sprawdzić, jakie środki ochrony roślin, w jakich dawkach i w jakim terminie były stosowane w płodach rolnych. Udostępnienie tej e-usługi wpłynie na budowanie świadomości bezpieczeństwa żywności, wizerunek producentów, cenę i promowanie produktów lokalnych. Raportowanie zagrożeń, posłuży przede wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego i instytucjom publicznym odpowiedzialnym za nadzorowanie i realizację integrowanej ochrony roślin oraz jednostkom naukowo-badawczym na potrzeby opracowywania nowych modeli chorobowych i weryfikacja już istniejących. Usługa umożliwi generowanie raportów z systemu monitoringu zagrożeń chorobami i szkodnikami w rolnictwie, ogrodnictwie i sadownictwie na różnych poziomach podziału administracyjnego kraju.

 Prace nad projektem eDWIN, finansowanym w ramach programu Polska Cyfrowa, trwają od połowy 2019 roku. W projekcie uczestniczy aż 19 partnerów. Są to wszystkie wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego w Polsce, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Ponadto, eDWIN został objęty patronatem przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pomysłodawcą oraz liderem projektu jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Projekt eDWIN odniósł ogromny sukces podczas VI Forum Inteligentnego Rozwoju i otrzymał Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju w kategorii „Innowacyjna digitalizacja i udostępnianie danych”.

Wioletta Kochańska, KPODR

Opracowano na podstawie:
– Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.gov.pl/web/ rolnictwo;
– www.topagrar.pl;
– CDR w Brwinowie www.cdr.gov.pl;
– CDR w Krakowie www.cdr.gov.pl;
– Wielkopolski ODR w Poznaniu www.wodr.poznan.pl;
– Mazowiecki ODR w Warszawie www.modr.mazowsze.pl;
– Lubelski ODR w Końskowoli www.odr.konskowola.pl.

Skip to content