Ważne

Rusza nabór na działanie „Współpraca” dla krótkich łańcuchów żywności

W ramach działania „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wspierane jest tworzenie i funkcjonowanie Grup Operacyjnych (GO) na rzecz innowacji, zrzeszających rolników, jednostki naukowe, przedsiębiorców, właścicieli lasów oraz podmioty doradcze. Rozwiązanie to zakłada zwiększenie innowacyjnych rozwiązań w polskim rolnictwie. Działanie to przede wszystkim koncentruje się na produkcji i przetwarzaniu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, gdzie finalnie największe korzyści odniosą producenci rolni zwiększający w długoterminowej perspektywie swoją konkurencyjność i dochodowość. 

Krótkie łańcuchy żywności (KŁŻ) jest to zorganizowany system produkcji, przetwórstwa, dystrybucji i sprzedaży żywności, która minimalizuje liczbę pośredników pomiędzy kupującym a sprzedającym. W obecnym czasie pandemii wzrosło zainteresowanie żywnością nieprzetworzoną, pozyskiwaną z upraw lokalnych. Zwiększyła się także świadomość konsumencka, związana z jakością produktów rodzimych oraz ich wpływem na gospodarkę.

Po zmianach legislacyjnych w grudniu 2020 roku w Rozporządzeniu odnośnie działania „Współpraca”, które stało się bardziej przyjazne dla rozwoju sprzedaży bezpośredniej żywności przez rolnika. W rozporządzeniu zostały określone kryteria dostępności, na podstawie których warto rozważyć możliwość utworzenia czy też przystąpienia do Grupy Operacyjnej (GO), która złoży projekt na dofinansowanie działania. By móc utworzyć GO warto zapoznać się z podstawowymi kryteriami oraz punktacją przystępności do złożenia projektu.

W skład GO wchodzi minimum 5 rolników spełniających wymagania określone w przepisach w sprawie prowadzenia działalności:

– w ramach dostaw bezpośrednich,

– przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej,

– w ramach rolniczego handlu detalicznego,

– w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej,

– wykonujący działalność gospodarczą, w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności określonej w dziale 10 i 11 Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Ważnym elementem dostępności jest fakt, iż osoby ubiegające się o środki na dofinansowanie KŁŻ nie mogą wchodzić w skład innej grupy operacyjnej, która posiada zdolność prawną oraz ubiega się o pomoc lub której została przyznana pomoc na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw.

Kwota, o którą można się ubiegać w zależności od potrzeb danej grupy to:

– 325 000 zł – w przypadku gdy operacja przewiduje zakup środka transportu,

– 280 000 zł – w pozostałych przypadkach.

Ogłoszenie o naborze znajduje się na stronach ARiMR. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Brokerem Innowacji.

Karolina Grzybowska
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Fot. M. Rząsa

Skip to content