Drób

Przepisy określające dobrostan – indyki, gęsi, kaczki, strusie, przepiórki, perlice

Przepisy określające dobrostan zwierząt – indyki, gęsi, kaczki, strusie, przepiórki, perlice

Dziennik Ustaw Nr 116 Poz. 778 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

Na podstawie art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.3)

Akt zmieniający

Dz.U. 2015 poz. 1516

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

DRÓB
INDYKI

Przepisy ogólne

W gospodarstwach utrzymujących co najmniej 100 sztuk tych ptaków

1. Zwierzęta utrzymuje się:

1)      w pomieszczeniu przeznaczonym do ich utrzymywania

2)      w systemie otwartym, z wyjątkiem indyków do ukończenia 6. tygodnia życia,

2. Zwierzętom zapewnia się możliwość ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i zwierzętami drapieżnymi, w szczególności przez zakrzewienie lub zadaszenie miejsc ich utrzymania albo przez budowę w tych miejscach niezwiązanych trwale z podłożem zadaszeń, wiat lub innych osłon chroniących przed wiatrem

3. Zapewnia się opiekę i właściwe warunki utrzymywania uwzględniające minimalne normy powierzchni w zależności od systemów utrzymywania. Utrzymuje się w warunkach:

1) nieszkodliwych dla ich zdrowia oraz niepowodujących urazów, uszkodzeń ciała lub cierpień;

2) zapewniających im swobodę ruchu, a w szczególności możliwość kładzenia się, wstawania oraz leżenia;

3) umożliwiający kontakt wzrokowy z innymi zwierzętami.

4. Pomieszczenia oświetla się przystosowanym dla danego gatunku zwierząt światłem sztucznym lub zapewnia dostęp światła naturalnego

5. W celu umożliwienia kontroli pomieszczeń, w których utrzymuje się zwierzęta wymienione i doglądania umieszczonych w nich zwierząt o każdej porze pomieszczenia te wyposaża się w stałe lub przenośne oświetlenie sztuczne.

6. Zwierzęta dogląda się co najmniej raz dziennie.

7. Pomieszczenia, w których utrzymuje się zwierzęta wymienione, ich wyposażenie oraz sprzęt używany przy utrzymywaniu tych zwierząt:

1)      wykonuje się z materiałów nieszkodliwych dla zdrowia zwierząt oraz nadających się do czyszczenia i odkażania; 

2)      czyści się i odkaża.

8. Odchody zwierząt wymienionych oraz niezjedzone resztki paszy usuwa się z pomieszczeń, w których utrzymuje się te zwierzęta, tak często, aby uniknąć wydzielania się nieprzyjemnych woni i zanieczyszczenia paszy lub wody. Pomieszczenia te zabezpiecza się przed muchami i gryzoniami.

9. Wyposażenie i sprzęt przeznaczone do karmienia i pojenia zwierząt, umieszcza się w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia paszy lub wody oraz ułatwić bezkonfliktowy dostęp tych zwierząt do paszy i wody. Wyposażenie i sprzęt, o którym mowa:

1)      powinny być tak skonstruowane, umieszczone, obsługiwane i utrzymywane, aby nie powodowały nadmiernego hałasu;

2)      sprawdza się co najmniej raz dziennie, a wykryte usterki niezwłocznie usuwa.

10. Podłoga w pomieszczeniach, w których utrzymuje się zwierzęta powinna być twarda, równa i stabilna, a jej powierzchnia gładka i nieśliska.

11. W pomieszczeniach, w których utrzymuje się zwierzęta, obieg powietrza, stopień zapylenia, temperaturę, względną wilgotność powietrza i stężenie gazów utrzymuje się na poziomie nieszkodliwym dla zwierząt.

12. W przypadku wyposażenia pomieszczeń, w których utrzymuje się zwierzęta, w mechaniczny lub automatyczny system wentylacji system ten łączy się z:

1) systemem alarmowym sygnalizującym awarię systemu wentylacyjnego;

2) systemem wentylacji awaryjnej.

13. Urządzenia do pojenia instaluje się w sposób zabezpieczający wodę przed wylewaniem się.

14. Chore lub ranne zwierzęta niezwłocznie otacza się opieką, a w razie potrzeby izoluje. Jeżeli wymaga tego stan zdrowia chorego lub rannego zwierzęcia to utrzymuje się na ściółce.

15. Karmi się co najmniej raz dziennie paszą dostosowaną do ich gatunku, wieku, masy ciała i stanu fizjologicznego i zapewnia się stały dostęp do wody.

Minimalne warunki utrzymywania indyków

1. Indyki utrzymywane utrzymuje się bez klatek.

2. Maksymalne zagęszczenie obsady na m2 powierzchni pomieszczenia powinno wynosić w przypadku utrzymywania:

1) indyków — 40 kg;

2) indyków utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa – 57 kg.

3. W celu przeciwdziałania wydziobywaniu piór i kanibalizmowi u indyków lekarz weterynarii, technik weterynarii lub pod ich nadzorem osoba obsługująca te indyki może przycinać im, przed ukończeniem 9. dnia życia, dzioby.

GĘSI

W gospodarstwach utrzymujących co najmniej 100 sztuk tych ptaków

Przepisy ogólne

1. Zwierzęta utrzymuje się:

1)      w pomieszczeniu przeznaczonym do ich utrzymywania

2)      w systemie otwartym, z wyjątkiem gęsi do ukończenia 3. tygodnia życia

2. Zwierzętom zapewnia się możliwość ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i zwierzętami drapieżnymi, w szczególności przez zakrzewienie lub zadaszenie miejsc ich utrzymania albo przez budowę w tych miejscach niezwiązanych trwale z podłożem zadaszeń, wiat lub innych osłon chroniących przed wiatrem

3. Zapewnia się opiekę i właściwe warunki utrzymywania uwzględniające minimalne normy powierzchni w zależności od systemów utrzymywania. Utrzymuje się w warunkach:

1) nieszkodliwych dla ich zdrowia oraz niepowodujących urazów, uszkodzeń ciała lub cierpień;

2) zapewniających im swobodę ruchu, a w szczególności możliwość kładzenia się, wstawania oraz leżenia;

3) umożliwiający kontakt wzrokowy z innymi zwierzętami.

4. Pomieszczenia oświetla się przystosowanym dla danego gatunku zwierząt światłem sztucznym lub zapewnia dostęp światła naturalnego

5. W celu umożliwienia kontroli pomieszczeń, w których utrzymuje się zwierzęta wymienione i doglądania umieszczonych w nich zwierząt o każdej porze pomieszczenia te wyposaża się w stałe lub przenośne oświetlenie sztuczne.

6. Zwierzęta dogląda się co najmniej raz dziennie.

7. Pomieszczenia, w których utrzymuje się zwierzęta wymienione, ich wyposażenie oraz sprzęt używany przy utrzymywaniu tych zwierząt:

 • wykonuje się z materiałów nieszkodliwych dla zdrowia zwierząt oraz nadających się do czyszczenia i odkażania; 
 • czyści się i odkaża.

8. Odchody zwierząt wymienionych oraz niezjedzone resztki paszy usuwa się z pomieszczeń, w których utrzymuje się te zwierzęta, tak często, aby uniknąć wydzielania się nieprzyjemnych woni i zanieczyszczenia paszy lub wody. Pomieszczenia te zabezpiecza się przed muchami i gryzoniami.

9. Wyposażenie i sprzęt przeznaczone do karmienia i pojenia zwierząt, umieszcza się w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia paszy lub wody oraz ułatwić bezkonfliktowy dostęp tych zwierząt do paszy i wody. Wyposażenie i sprzęt, o którym mowa:

 • powinny być tak skonstruowane, umieszczone, obsługiwane i utrzymywane, aby nie powodowały nadmiernego hałasu;
 • sprawdza się co najmniej raz dziennie, a wykryte usterki niezwłocznie usuwa.

10. Podłoga w pomieszczeniach, w których utrzymuje się zwierzęta powinna być twarda, równa i stabilna, a jej powierzchnia gładka i nieśliska.

11. W pomieszczeniach, w których utrzymuje się zwierzęta, obieg powietrza, stopień zapylenia, temperaturę, względną wilgotność powietrza i stężenie gazów utrzymuje się na poziomie nieszkodliwym dla zwierząt.

12. W przypadku wyposażenia pomieszczeń, w których utrzymuje się zwierzęta, w mechaniczny lub automatyczny system wentylacji system ten łączy się z:

1) systemem alarmowym sygnalizującym awarię systemu wentylacyjnego;

2) systemem wentylacji awaryjnej.

13. Urządzenia do pojenia instaluje się w sposób zabezpieczający wodę przed wylewaniem się.

14. Chore lub ranne zwierzęta niezwłocznie otacza się opieką, a w razie potrzeby izoluje. Jeżeli wymaga tego stan zdrowia chorego lub rannego zwierzęcia to utrzymuje się na ściółce.

15. Karmi się co najmniej raz dziennie paszą dostosowaną do ich gatunku, wieku, masy ciała i stanu fizjologicznego i zapewnia się stały dostęp do wody.

Minimalne warunki utrzymywania gęsi

 1. W przypadku utrzymywania gęsi w pomieszczeniu, maksymalne zagęszczenie obsady na m2 powierzchni pomieszczenia powinno wynosić dla gęsi — 19 kg;
 2. W przypadku utrzymywania gęsi w systemie otwartym, powierzchnię utrzymywania zabezpiecza się trwałym ogrodzeniem; maksymalne zagęszczenie obsady na m2 powierzchni powinno wynosić dla gęsi — 6,5 kg.
KACZKI

W gospodarstwach utrzymujących co najmniej 100 sztuk tych ptaków

Przepisy ogólne

1. Zwierzęta utrzymuje się:

1)      w pomieszczeniu przeznaczonym do ich utrzymywania

2)      w systemie otwartym, z wyjątkiem kaczek do ukończenia 3. tygodnia życia

2. Zwierzętom zapewnia się możliwość ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i zwierzętami drapieżnymi, w szczególności przez zakrzewienie lub zadaszenie miejsc ich utrzymania albo przez budowę w tych miejscach niezwiązanych trwale z podłożem zadaszeń, wiat lub innych osłon chroniących przed wiatrem

3. Zapewnia się opiekę i właściwe warunki utrzymywania uwzględniające minimalne normy powierzchni w zależności od systemów utrzymywania. Utrzymuje się w warunkach:

1) nieszkodliwych dla ich zdrowia oraz niepowodujących urazów, uszkodzeń ciała lub cierpień;

2) zapewniających im swobodę ruchu, a w szczególności możliwość kładzenia się, wstawania oraz leżenia;

3) umożliwiający kontakt wzrokowy z innymi zwierzętami.

4. Pomieszczenia oświetla się przystosowanym dla danego gatunku zwierząt światłem sztucznym lub zapewnia dostęp światła naturalnego

5. W celu umożliwienia kontroli pomieszczeń, w których utrzymuje się zwierzęta wymienione i doglądania umieszczonych w nich zwierząt o każdej porze pomieszczenia te wyposaża się w stałe lub przenośne oświetlenie sztuczne.

6. Zwierzęta dogląda się co najmniej raz dziennie.

7. Pomieszczenia, w których utrzymuje się zwierzęta wymienione, ich wyposażenie oraz sprzęt używany przy utrzymywaniu tych zwierząt:

 • wykonuje się z materiałów nieszkodliwych dla zdrowia zwierząt oraz nadających się do czyszczenia i odkażania; 
 • czyści się i odkaża.

8. Odchody zwierząt wymienionych oraz niezjedzone resztki paszy usuwa się z pomieszczeń, w których utrzymuje się te zwierzęta, tak często, aby uniknąć wydzielania się nieprzyjemnych woni i zanieczyszczenia paszy lub wody. Pomieszczenia te zabezpiecza się przed muchami i gryzoniami.

9. Wyposażenie i sprzęt przeznaczone do karmienia i pojenia zwierząt, umieszcza się w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia paszy lub wody oraz ułatwić bezkonfliktowy dostęp tych zwierząt do paszy i wody. Wyposażenie i sprzęt, o którym mowa:

 • powinny być tak skonstruowane, umieszczone, obsługiwane i utrzymywane, aby nie powodowały nadmiernego hałasu;
 • sprawdza się co najmniej raz dziennie, a wykryte usterki niezwłocznie usuwa.

10. Podłoga w pomieszczeniach, w których utrzymuje się zwierzęta powinna być twarda, równa i stabilna, a jej powierzchnia gładka i nieśliska.

11. W pomieszczeniach, w których utrzymuje się zwierzęta, obieg powietrza, stopień zapylenia, temperaturę, względną wilgotność powietrza i stężenie gazów utrzymuje się na poziomie nieszkodliwym dla zwierząt.

12. W przypadku wyposażenia pomieszczeń, w których utrzymuje się zwierzęta, w mechaniczny lub automatyczny system wentylacji system ten łączy się z:

1) systemem alarmowym sygnalizującym awarię systemu wentylacyjnego;

2) systemem wentylacji awaryjnej.

13. Urządzenia do pojenia instaluje się w sposób zabezpieczający wodę przed wylewaniem się.

14. Chore lub ranne zwierzęta niezwłocznie otacza się opieką, a w razie potrzeby izoluje. Jeżeli wymaga tego stan zdrowia chorego lub rannego zwierzęcia to utrzymuje się na ściółce.

15. Karmi się co najmniej raz dziennie paszą dostosowaną do ich gatunku, wieku, masy ciała i stanu fizjologicznego i zapewnia się stały dostęp do wody.

Minimalne warunki utrzymywania kaczek

 1. W przypadku utrzymywania kaczek w pomieszczeniu maksymalne zagęszczenie obsady na m2 powierzchni pomieszczenia powinno wynosić dla kaczek — 17 kg.
 2. W przypadku utrzymywania kaczek w systemie otwartym powierzchnię utrzymywania zabezpiecza się trwałym ogrodzeniem; maksymalne zagęszczenie obsady na m2 powierzchni powinno wynosić dla kaczek — 10,5 kg.
STRUSIE

Przepisy ogólne

1. Zwierzęta utrzymuje się:

1)      w pomieszczeniu przeznaczonym do ich utrzymywania

2)      w systemie otwartym, z wyjątkiem strusi do ukończenia 6. tygodnia życia,

2. Zwierzętom zapewnia się możliwość ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i zwierzętami drapieżnymi, w szczególności przez zakrzewienie lub zadaszenie miejsc ich utrzymania albo przez budowę w tych miejscach niezwiązanych trwale z podłożem zadaszeń, wiat lub innych osłon chroniących przed wiatrem

3. Zapewnia się opiekę i właściwe warunki utrzymywania uwzględniające minimalne normy powierzchni w zależności od systemów utrzymywania. Utrzymuje się w warunkach:

1) nieszkodliwych dla ich zdrowia oraz niepowodujących urazów, uszkodzeń ciała lub cierpień;

2) zapewniających im swobodę ruchu, a w szczególności możliwość kładzenia się, wstawania oraz leżenia;

3) umożliwiający kontakt wzrokowy z innymi zwierzętami.

4. Pomieszczenia oświetla się przystosowanym dla danego gatunku zwierząt światłem sztucznym lub zapewnia dostęp światła naturalnego

5. W celu umożliwienia kontroli pomieszczeń, w których utrzymuje się zwierzęta wymienione i doglądania umieszczonych w nich zwierząt o każdej porze pomieszczenia te wyposaża się w stałe lub przenośne oświetlenie sztuczne.

6. Zwierzęta dogląda się co najmniej raz dziennie.

7. Pomieszczenia, w których utrzymuje się zwierzęta wymienione, ich wyposażenie oraz sprzęt używany przy utrzymywaniu tych zwierząt:

 • wykonuje się z materiałów nieszkodliwych dla zdrowia zwierząt oraz nadających się do czyszczenia i odkażania; 
 • czyści się i odkaża.

8. Odchody zwierząt wymienionych oraz niezjedzone resztki paszy usuwa się z pomieszczeń, w których utrzymuje się te zwierzęta, tak często, aby uniknąć wydzielania się nieprzyjemnych woni i zanieczyszczenia paszy lub wody. Pomieszczenia te zabezpiecza się przed muchami i gryzoniami.

9. Wyposażenie i sprzęt przeznaczone do karmienia i pojenia zwierząt, umieszcza się w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia paszy lub wody oraz ułatwić bezkonfliktowy dostęp tych zwierząt do paszy i wody. Wyposażenie i sprzęt, o którym mowa:

 • powinny być tak skonstruowane, umieszczone, obsługiwane i utrzymywane, aby nie powodowały nadmiernego hałasu;
 • sprawdza się co najmniej raz dziennie, a wykryte usterki niezwłocznie usuwa.

10. Podłoga w pomieszczeniach, w których utrzymuje się zwierzęta powinna być twarda, równa i stabilna, a jej powierzchnia gładka i nieśliska.

11. W pomieszczeniach, w których utrzymuje się zwierzęta, obieg powietrza, stopień zapylenia, temperaturę, względną wilgotność powietrza i stężenie gazów utrzymuje się na poziomie nieszkodliwym dla zwierząt.

12. W przypadku wyposażenia pomieszczeń, w których utrzymuje się zwierzęta, w mechaniczny lub automatyczny system wentylacji system ten łączy się z:

1) systemem alarmowym sygnalizującym awarię systemu wentylacyjnego;

2) systemem wentylacji awaryjnej.

13. Urządzenia do pojenia instaluje się w sposób zabezpieczający wodę przed wylewaniem się.

14. Chore lub ranne zwierzęta niezwłocznie otacza się opieką, a w razie potrzeby izoluje. Jeżeli wymaga tego stan zdrowia chorego lub rannego zwierzęcia to utrzymuje się na ściółce.

15. Karmi się co najmniej raz dziennie paszą dostosowaną do ich gatunku, wieku, masy ciała i stanu fizjologicznego i zapewnia się stały dostęp do wody.

Minimalne warunki utrzymania strusi

1. Strusie utrzymuje się w systemie z  wybiegami:

1) na ściółce;

2) bez ściółki.

2. Pomieszczenie dla strusi:

1) ogrzewa się do ukończenia przez strusia 6. miesiąca życia;

2) dzieli się na sektory, w których utrzymuje się strusie w różnym wieku.

3. Z każdego sektora pomieszczenia zapewnia się strusiom wyjście na oddzielny wybieg.

4. Powierzchnia, w przeliczeniu na jedną sztukę, powinna wynosić w przypadku:

1) strusi młodych — co najmniej 0,3 m2, przy czym powierzchnia całego pomieszczenia powinna wynosić co najmniej 5 m2;

2) strusi dorosłych — co najmniej 3,5 m2, przy czym powierzchnia całego pomieszczenia powinna wynosić co najmniej 15 m2.

5. Wysokość pomieszczenia powinna wynosić w przypadku:

1) strusi młodych — co najmniej 2,2 m;

2) strusi dorosłych — co najmniej 3 m.

6. Wybieg dla strusi powinien:

1) przylegać bezpośrednio do pomieszczenia, w którym są one utrzymywane;

2) posiadać wydzielone miejsce wysypane piaskiem;

3) być zabezpieczony trwałym ogrodzeniem.

7. Strusiom na wybiegu zapewnia się możliwość ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i zwierzętami drapieżnymi.

8. Powierzchnia wybiegu, w przeliczeniu na jedną sztukę, powinna wynosić w przypadku:

1) strusi młodych — co najmniej 5 m2, przy czym powierzchnia całego wybiegu powinna wynosić co najmniej 30 m2;

2) strusi dorosłych — co najmniej 100 m2, przy czym powierzchnia całego wybiegu powinna wynosić co najmniej 400 m2.

PRZEPIÓRKI

Przepisy ogólne

1. Zwierzęta utrzymuje się:

1)      w pomieszczeniu przeznaczonym do ich utrzymywania

2)      w systemie otwartym, z wyjątkiem przepiórek do ukończenia 20. dnia życia

2. Zwierzętom zapewnia się możliwość ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i zwierzętami drapieżnymi, w szczególności przez zakrzewienie lub zadaszenie miejsc ich utrzymania albo przez budowę w tych miejscach niezwiązanych trwale z podłożem zadaszeń, wiat lub innych osłon chroniących przed wiatrem

3. Zapewnia się opiekę i właściwe warunki utrzymywania uwzględniające minimalne normy powierzchni w zależności od systemów utrzymywania. Utrzymuje się w warunkach:

1) nieszkodliwych dla ich zdrowia oraz niepowodujących urazów, uszkodzeń ciała lub cierpień;

2) zapewniających im swobodę ruchu, a w szczególności możliwość kładzenia się, wstawania oraz leżenia;

3) umożliwiający kontakt wzrokowy z innymi zwierzętami.

4. Pomieszczenia oświetla się przystosowanym dla danego gatunku zwierząt światłem sztucznym lub zapewnia dostęp światła naturalnego

5. W celu umożliwienia kontroli pomieszczeń, w których utrzymuje się zwierzęta wymienione i doglądania umieszczonych w nich zwierząt o każdej porze pomieszczenia te wyposaża się w stałe lub przenośne oświetlenie sztuczne.

6. Zwierzęta dogląda się co najmniej raz dziennie.

7. Pomieszczenia, w których utrzymuje się zwierzęta wymienione, ich wyposażenie oraz sprzęt używany przy utrzymywaniu tych zwierząt:

 • wykonuje się z materiałów nieszkodliwych dla zdrowia zwierząt oraz nadających się do czyszczenia i odkażania; 
 • czyści się i odkaża.

8. Odchody zwierząt wymienionych oraz niezjedzone resztki paszy usuwa się z pomieszczeń, w których utrzymuje się te zwierzęta, tak często, aby uniknąć wydzielania się nieprzyjemnych woni i zanieczyszczenia paszy lub wody. Pomieszczenia te zabezpiecza się przed muchami i gryzoniami.

9. Wyposażenie i sprzęt przeznaczone do karmienia i pojenia zwierząt, umieszcza się w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia paszy lub wody oraz ułatwić bezkonfliktowy dostęp tych zwierząt do paszy i wody. Wyposażenie i sprzęt, o którym mowa:

 • powinny być tak skonstruowane, umieszczone, obsługiwane i utrzymywane, aby nie powodowały nadmiernego hałasu;
 • sprawdza się co najmniej raz dziennie, a wykryte usterki niezwłocznie usuwa.

10. Podłoga w pomieszczeniach, w których utrzymuje się zwierzęta powinna być twarda, równa i stabilna, a jej powierzchnia gładka i nieśliska.

11. W pomieszczeniach, w których utrzymuje się zwierzęta, obieg powietrza, stopień zapylenia, temperaturę, względną wilgotność powietrza i stężenie gazów utrzymuje się na poziomie nieszkodliwym dla zwierząt.

12. W przypadku wyposażenia pomieszczeń, w których utrzymuje się zwierzęta, w mechaniczny lub automatyczny system wentylacji system ten łączy się z:

1) systemem alarmowym sygnalizującym awarię systemu wentylacyjnego;

2) systemem wentylacji awaryjnej.

13. Urządzenia do pojenia instaluje się w sposób zabezpieczający wodę przed wylewaniem się.

14. Chore lub ranne zwierzęta niezwłocznie otacza się opieką, a w razie potrzeby izoluje. Jeżeli wymaga tego stan zdrowia chorego lub rannego zwierzęcia to utrzymuje się na ściółce.

15. Karmi się co najmniej raz dziennie paszą dostosowaną do ich gatunku, wieku, masy ciała i stanu fizjologicznego i zapewnia się stały dostęp do wody.

Minimalne warunki utrzymania przepiórek

1. Przepiórki utrzymuje się w klatkach jednopoziomowych lub wielopoziomowych:

1) pojedynczo;  2) grupowo.

2. W przypadku utrzymywania przepiórek w klatkach jednopoziomowych lub wielopoziomowych pojedynczo wymiary klatki powinny wynosić:

1) długość — co najmniej 0,21 m;  2) szerokość — co najmniej 0,1 m;  3) wysokość — co najmniej 0,2 m.

3. W przypadku utrzymywania przepiórek w klatkach jednopoziomowych lub wielopoziomowych grupowo powierzchnia podłogi w klatkach, w przeliczeniu na jedną sztukę, powinna wynosić dla:

1) przepiórek nieśnych — co najmniej 0,025 m2, przy czym wysokość klatki powinna wynosić co najmniej 0,2 m;

2) przepiórek mięsnych — co najmniej 0,006 m2, przy czym wysokość klatki powinna wynosić co najmniej 0,2 m.

4. W przypadku utrzymywania przepiórek grupowo  powierzchnia, w przeliczeniu na jedną sztukę, powinna wynosić co najmniej 0,04 m2.

5. Powierzchnię, na której utrzymuje się przepiórki, trwale zabezpiecza się ogrodzeniem o wysokości co najmniej 2 m i przykrywa siatką.

PERLICE

Przepisy ogólne

1. Zwierzętom zapewnia się możliwość ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i zwierzętami drapieżnymi, w szczególności przez zakrzewienie lub zadaszenie miejsc ich utrzymania albo przez budowę w tych miejscach niezwiązanych trwale z podłożem zadaszeń, wiat lub innych osłon chroniących przed wiatrem

2. Zapewnia się opiekę i właściwe warunki utrzymywania uwzględniające minimalne normy powierzchni w zależności od systemów utrzymywania. Utrzymuje się w warunkach:

1) nieszkodliwych dla ich zdrowia oraz niepowodujących urazów, uszkodzeń ciała lub cierpień;

2) zapewniających im swobodę ruchu, a w szczególności możliwość kładzenia się, wstawania oraz leżenia;

3) umożliwiający kontakt wzrokowy z innymi zwierzętami.

3. Pomieszczenia oświetla się przystosowanym dla danego gatunku zwierząt światłem sztucznym lub zapewnia dostęp światła naturalnego

4. W celu umożliwienia kontroli pomieszczeń, w których utrzymuje się zwierzęta wymienione i doglądania umieszczonych w nich zwierząt o każdej porze pomieszczenia te wyposaża się w stałe lub przenośne oświetlenie sztuczne.

5. Zwierzęta dogląda się co najmniej raz dziennie.

6. Pomieszczenia, w których utrzymuje się zwierzęta wymienione, ich wyposażenie oraz sprzęt używany przy utrzymywaniu tych zwierząt:

 • wykonuje się z materiałów nieszkodliwych dla zdrowia zwierząt oraz nadających się do czyszczenia i odkażania; 
 • czyści się i odkaża.

7. Odchody zwierząt wymienionych oraz niezjedzone resztki paszy usuwa się z pomieszczeń, w których utrzymuje się te zwierzęta, tak często, aby uniknąć wydzielania się nieprzyjemnych woni i zanieczyszczenia paszy lub wody. Pomieszczenia te zabezpiecza się przed muchami i gryzoniami.

8. Wyposażenie i sprzęt przeznaczone do karmienia i pojenia zwierząt, umieszcza się w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia paszy lub wody oraz ułatwić bezkonfliktowy dostęp tych zwierząt do paszy i wody. Wyposażenie i sprzęt, o którym mowa:

 • powinny być tak skonstruowane, umieszczone, obsługiwane i utrzymywane, aby nie powodowały nadmiernego hałasu;
 • sprawdza się co najmniej raz dziennie, a wykryte usterki niezwłocznie usuwa.

9. Podłoga w pomieszczeniach, w których utrzymuje się zwierzęta powinna być twarda, równa i stabilna, a jej powierzchnia gładka i nieśliska.

10. W pomieszczeniach, w których utrzymuje się zwierzęta, obieg powietrza, stopień zapylenia, temperaturę, względną wilgotność powietrza i stężenie gazów utrzymuje się na poziomie nieszkodliwym dla zwierząt.

11. W przypadku wyposażenia pomieszczeń, w których utrzymuje się zwierzęta, w mechaniczny lub automatyczny system wentylacji system ten łączy się z:

1) systemem alarmowym sygnalizującym awarię systemu wentylacyjnego;

2) systemem wentylacji awaryjnej.

12. Urządzenia do pojenia instaluje się w sposób zabezpieczający wodę przed wylewaniem się.

14. Chore lub ranne zwierzęta niezwłocznie otacza się opieką, a w razie potrzeby izoluje. Jeżeli wymaga tego stan zdrowia chorego lub rannego zwierzęcia to utrzymuje się na ściółce.

15. Karmi się co najmniej raz dziennie paszą dostosowaną do ich gatunku, wieku, masy ciała i stanu fizjologicznego i zapewnia się stały dostęp do wody.

Minimalne warunki utrzymania perlic

1. Perlice utrzymuje się w systemie z wybiegami.

2. Pomieszczenie dla perlic wyposaża się w:

1) grzędy noclegowe;

2) gniazda.

3. Wymiary gniazda dla perlic powinny wynosić co najmniej

1) szerokość — 0,4 m;

2) długość — 0,4 m. 

4. Maksymalna obsada na m2 powierzchni pomieszczenia powinna wynosić 6 sztuk.

5. Powierzchnia wybiegu  w przeliczeniu na jedną sztukę, powinna wynosić co najmniej 20 m2.

6. Perlicom zapewnia się miejsce wyposażone w grzędy noclegowe i gniazda. Maksymalna obsada na m2 powierzchni powinna wynosić 15 sztuk.

Skip to content