AktualnościBHPOchrona roślin

Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin

Osoby stosujące środki ochrony roślin nie mogą stwarzać zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska. Muszą również przeciwdziałać znoszeniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu.

Profesjonalny użytkownik środków ochrony roślin, który planuje chemiczną ochronę roślin musi  w szczególności pamiętać o poniżej wyszczególnionych wymogach.

1. Integrowana ochrona roślin!

Użytkownicy profesjonalni, stosujący środki ochrony roślin są zobligowani uwzględniać wymogi integrowanej ochrony roślin określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin. Według wymienionego rozporządzenia producent rolny powinien przed zastosowaniem chemicznej ochrony roślin wykorzystać wszelkie dostępne działania i metody ochrony przed agrofagami, aby ograniczyć stosowane pestycydy. Zastosowanie chemicznej ochrony roślin powinno być również poprzedzone działaniami monitoringowymi w uprawie oraz podparte odpowiednimi instrumentami naukowymi i doradztwem. Jednym z podstawowych wymogów integrowanej ochrony roślin jest również ochrona organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu. W szczególności dotyczy to owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych.

2. Tylko zarejestrowane środki ochrony roślin i zgodnie z etykietą!

Do ochrony upraw można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy. Ich wykaz znajduje się w rejestrze udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na stronie Ministerstwa udostępnione są również etykiety środków. Zapisów etykiet należy bezwzględnie przestrzegać. Rejestr środków ochrony roślin oraz treść ich etykiet umieszczone są również na stronie internetowej www.agrofagi.com.pl.

3. Zachowanie warunków prawidłowego stosowania środków ochrony roślin!

Użytkownicy profesjonalni muszą przestrzegać wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin, tj. m.in. zachowywać minimalne odległości od określonych miejsc lub obiektów. Na terenie otwartym środki ochrony roślin można stosować, jeżeli prędkość wiatru nie przekracza 4 m/s.

4. Obowiązkowe szkolenia!

Osoby stosujące środki ochrony roślin muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu jednego ze szkoleń w zakresie: stosowania środków ochrony roślin, doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, integrowanej produkcji roślin lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do stosowania pestycydów. Szkolenia w tych zakresach obejmują szkolenia podstawowe i uzupełniające, a zaświadczenia z tych szkoleń są ważne przez okres 5 lat. Szkolenia podstawowe (2-dniowe) przeznaczone są dla osób uczestniczących po raz pierwszy w tego typu szkoleniach. Osoby, które ukończyły szkolenie podstawowe uczestniczą później tylko w szkoleniach uzupełniających (1 dzień). Szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin organizują jednostki upoważnione przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, między innymi przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

5. Obowiązkowe badanie i kalibracja sprzętu do stosowania środków ochrony roślin!

Aby zapewnić prawidłowe stosowanie środków ochrony roślin do zabiegów można używać wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie oraz prawidłowo skalibrowanego. Posiadacz sprzętu ma obowiązek przeprowadzania okresowych badań potwierdzających sprawność techniczną. Badaniom podlegają między innymi:

– opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe lub sadownicze;

– zaprawiarki nasion;

– instalacje przeznaczone do stosowania ś.o.r. w formie oprysku lub zamgławiania w szklarniach i tunelach foliowych;

– sprzęt samobieżny lub ciągnikowy przeznaczony do stosowania ś.o.r. w formie granulatu;

– sprzęt przeznaczony do stosowania ś.o.r. w formie oprysku, inny niż wymieniony wyżej, niebędący opryskiwaczem ręcznym lub plecakowym, którego pojemność zbiornika przekracza 30 litrów.

Pierwsze badanie nowego sprzętu przeprowadza się nie później niż po upływie 5 lat od dnia jego nabycia. Następnie badania potwierdzenia sprawności technicznej opryskiwaczy polowych i sadowniczych wykonuje się w odstępach czasu nie dłuższych niż 3 lata, a pozostałego wymienionego sprzętu – nie dłuższych niż 5 lat.

Wykaz stacji kontroli badających sprawność techniczną sprzętu prze­znaczonego do stosowania ś.o.r. udostępniony jest przez wojewódzki inspektorat ochrony roślin i nasiennictwa pod adresem http://piorin.gov.pl/srodki-ochrony-roslin/rejestry/.

Użytkownicy opryskiwaczy zobowiązani są do wykonania kalibracji, którą można przeprowadzić we własnym zakresie.

6. Dokumentowanie wykonanych zabiegów środkami ochrony roślin!

Użytkownik profesjonalny jest zobligowany również do prowadzenia i przechowywania przez 3 lata dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin. W dokumentacji należy zanotować nazwę środka ochrony roślin, czas zastosowania i zastosowaną dawkę, obszar i uprawy, na których zastosowano środek ochrony roślin oraz wskazać sposób realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin poprzez podanie co najmniej przyczyny wykonania zabiegu środkiem ochrony roślin.

Stosowanie środków ochrony roślin bez spełnienia powyższych wymogów jest karalne.

Natomiast przestrzeganie tych przepisów, a także zaleceń zawartych w etykietach środków ochrony roślin, jest warunkiem ubiegania się o dopłaty bezpośrednie oraz inne formy pomocy finansowej w ramach systemu wzajemnej zgodności. Reasumując korzyściami wynikającymi z przestrzegania przepisów są: gwarantowana pomoc finansowa, ochrona zdrowia, czysta woda, nieskażone środowisko.

Opracowano na podstawie materiałów ze strony www.piorin.gov.pl

Andrzej Siennicki
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Fot. M. Rząsa

Skip to content