Aktualności

Umowa o pomocy przy zbiorach

Wielkimi krokami zbliża się czas prac sezonowych w polu. Z tego względu warto zatrzymać się na chwilę i rozpatrzyć różne możliwości zatrudnienia pracownika do pomocy w gospodarstwie. Na szczególną uwagę zasługują przepisy, które weszły w życie 18 maja 2018 r., regulujące możliwość zatrudnienia pracownika do pomocy przy zbiorach. Taka koncepcja została stworzona przede wszystkim dla rolników, którzy potrzebują pomocy przy zbiorach owoców i warzyw.

Dokładniej przez umowę o pomocy przy zbiorach pomocnik rolnika zobowiązuje się do świadczenia pomocy przy zbiorach produktów rolnych takich jak: chmiel, owoce i warzywa, tytoń, a także pozostałych ziół i roślin zielarskich, w określonym miejscu w gospodarstwie rolnika i przez określony czas, a rolnik zobowiązuje się do zapłaty umówionego wynagrodzenia za świadczoną pomoc.

Należy pamiętać, że umowa o pomocy przy zbiorach nie stanowi zatrudnienia w rozumieniu Kodeksu pracy. Jest to rodzaj umowy cywilnoprawnej, zawieranej pomiędzy rolnikiem prowadzącym gospodarstwo rolne a osobą, która będzie świadczyła pomoc przy zbiorach.

Umowa o pomocy przy zbiorach powinna być zawarta na piśmie przed rozpoczęciem świadczenia pomocy przy zbiorach. Pomocnik przed zawarciem takiej umowy składa oświadczenie o liczbie dni w danym roku kalendarzowym, przez jakie świadczył pomoc przy zbiorach, na podstawie umów o pomocy przy zbiorach zawartych z innymi rolnikami. Oświadczenie jest wymagane, ponieważ łączny czas świadczenia pomocy przy zbiorach przez jednego pomocnika rolnika nie może przekroczyć 180 dni w roku kalendarzowym

(u wszystkich pracodawców – rolników).

Pomocnik rolnika podlega z mocy ustawy ubezpieczeniu:

– wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu oraz

– zdrowotnemu.

Obowiązek zgłoszenia pomocnika do ubezpieczenia spoczywa na rolniku. Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 7 dni od rozpoczęcia świadczenia pomocy przy zbiorach. Składki opłacane są przez rolnika za dany miesiąc do 15. dnia następnego miesiąca. Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi obecnie 152 zł.

Należy pamiętać, że jest to składka niepodzielna, czyli niezależnie od liczby przepracowanych dni w miesiącu jej wysokość pozostaje bez zmian.  W przypadku składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie warto wiedzieć, że składka ta jest należna za dni, w których pomocnik rolnika podlegał temu ubezpieczeniu – obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni podlegania w danym miesiącu. Za cały przepracowany miesiąc wynosi 42 zł. Taki ograniczony zakres ubezpieczenia daje prawo rolnikowi do jednorazowego odszkodowania w sytuacji, kiedy zdarzy się wypadek w gospodarstwie rolnym w związku z wykonywaniem przez niego prac określonych w umowie o pomocy przy zbiorach, jak również daje możliwość skorzystania ze służby zdrowia.

Obowiązek jaki spoczywa na pomocniku rolnika, to rozliczenie się z podatku od uzyskanego dochodu w kraju, którego jest obywatelem.

Umowa o pomocy przy zbiorach jest na pewno korzystną alternatywą dla obu stron, ponieważ rolnik w tym przypadku jest w niewielkim stopniu obciążony finansowo, a pracownik ma zagwarantowane ubezpieczenie.

Podstawa prawna:

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. 2019, poz. 299)

Źródło: www.krus.gov.pl

Marta Knop-Kołodziej

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Fot. W. Janiak

Skip to content