Dobra wiadomość dla hodowców drobiu w województwie kujawsko-pomorskim

W kwietniu zostały odwołane dwa rozporządzenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotyczące ptasiej grypy i obostrzeń z nią związanych. Rozporządzenie Nr 10 / 2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.03.2022 r. uchylające rozporządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 4/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatów aleksandrowskiego, brodnickiego, bydgoskiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego, toruńskiego, tucholskiego, wąbrzeskiego, włocławskiego, żnińskiego. W rozporządzeniu tym zakazywano utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu, zakazywało się również pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników wód powierzchniowych, do których dostęp może mieć dzikie ptactwo, chyba, że woda ta była poddana obróbce zapewniającej inaktywację wirusów grypy ptaków oraz nakazywało się odosobnienie drobiu w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz uniemożliwiający kontakt z dzikimi ptakami. Dodatkowo Rozporządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 11 / 2022 z dnia 30.03.2022 r. uchylono rozporządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatów w/w tzn., zakaz dotyczył organizacji targów, wystaw, pokazów, konkursów gdzie są gromadzone ptaki, chyba, że takie wydarzenie było organizowane i zarządzane w taki sposób, że ryzyko przenoszenia wirusa przez potencjalnie zakażone ptaki na inne ptactwo było ograniczone do minimum oraz odbyło się za zgodą właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.

Pomimo możliwości wypuszczania drobiu trzeba mieć na uwadze doświadczenia z poprzednich lat, tj. pojawienie się choroby związane jest z sezonowością oraz przelotami dzikiego ptactwa nad terenami Polski. Hodowcy i właściciele drobiu muszą zachować czujność i szczególną ostrożność, stosować się do przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwie.

Oddzielne zalecenia dla drobnotowarowych hodowców drobiu – chów przyzagrodowy, zalecenia dla hodowców gołębi, zalecenia dla przemysłowych producentów drobiu znajdują się na stronie www.wetgiw.gov.pl oraz były wcześniej publikowane na ramach naszego miesięcznika.

Anna Mońko-Łanucha

Skip to content