Działanie Rolnośrodowiskowo-Klimatyczne PROW 2014-2020

         

          W 2015 roku uruchomiony ma zostać kolejny etap działań mających na celu promowanie zrównoważonych praktyk rolniczych. Program Działanie Rolnośrodowiskowo-Klimatyczne jest już trzecim programem dotyczącym zrównoważonego gospodarowania na gruntach rolnych dostępnym dla rolników wyrażających chęć skorzystania z możliwości pozyskania, w zamian na spełnienie wymogów Programu, dodatkowych płatności.

Istotą Działania Rolnośrodowiskowo-Klimatycznego jest promowanie praktyk przyczyniających się do ochrony gleb i wód oraz ochrony cennych siedlisk przyrodniczych i zagrożonych gatunków ptaków, różnorodności krajobrazu oraz ochrony zagrożonych zasobów genetycznych roślin i zwierząt.

Działanie Rolnośrodowiskowo-Klimatyczne PROW 2014-2020 jest w dużej części kontynuacją analogicznych pakietów Działania Rolnośrodowiskowego realizowanego w ramach PROW 2007-2013. Zakres wymogów poszczególnych pakietów jednak, został istotnie zmieniony m.in. z uwagi na zwiększenie poziomu wymogów wynikających z „zazielenienia” płatności bezpośrednich.

Działanie zostało zaplanowane jako jeden z komponentów realizujących strategiczne unijne i krajowe cele środowiskowe, uwzględniając przy tym gospodarcze i społeczne znaczenie rolnictwa w kontekście rosnącego zapotrzebowania na surowce rolne oraz wciąż duże znaczenie działalności rolniczej dla zatrudnienia i rozwoju terytorialnego w Polsce.

Wsparcie w ramach działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego obejmuje poddziałania:

1. Płatności w ramach zobowiązań rolnośrodowiskowo-klimatycznych (10.1)

2. Wsparcie ochrony i zrównoważonego użytkowania oraz rozwoju zasobów genetycznych w rolnictwie (10.2)

 W ramach poddziałania płatności w ramach zobowiązań rolnośrodowiskowo-klimatycznych pomoc będzie udzielana na:

- praktyki agrotechniczne promujące zrównoważony system gospodarowania, w tym racjonalne nawożenie oraz ochronę wód przed zanieczyszczeniami, odpowiednie użytkowanie gleb w celu przeciwdziałania utracie substancji organicznej w glebie,

-  działania służące ochronie różnorodności biologicznej obszarów wiejskich, w tym ochronę cennych siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000 oraz poza nimi, 

-  zachowanie tradycyjnych odmian i gatunków drzew owocowych.

 Pakietami płatności w ramach zobowiązań rolnośrodowiskowo-klimatycznych będą:

1. Rolnictwo zrównoważone.

2. Ochrona gleb i wód.

3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych.

4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000.

5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000. 

Poddziałanie wsparcie ochrony i zrównoważonego użytkowania oraz rozwoju zasobów genetycznych w rolnictwie udzielać będzie pomocy na:

-  zachowanie lokalnych odmian roślin uprawnych oraz ochronę szczególnie cennych ras zwierząt gospodarskich,

W ramach tego poddziałania dostępne będą następujące pakiety:

6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie.

7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie.

 Celami szczegółowymi działania rolno środowiskowo-klimatycznego są przede wszystkim:

  • odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie różnorodności biologicznej, w tym na obszarach Natura 2000 i obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, oraz rolnictwa o wysokiej wartości przyrodniczej, a także stanu europejskich krajobrazów,
  • poprawa gospodarki wodnej, w tym nawożenia i stosowania pestycydów,
  • zapobieganie erozji gleby i poprawa gospodarowania glebą.

Źródło: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020) dostępny pod adresem: http://www.minrol.gov.pl/content/download/50664/278862/version/3/file/PROW2014-2020.pdf