Ustawy, rozporządzenia i zalecenia dotyczące obsługi, utrzymania, transportu i uboju zwierząt

Zamieściliśmy w tym artykule wybrane ustawy dotyczące zwierząt. Niemniej z uwagi na dużą zmienność tych dokumentów w czasie nie dajemy gwarancji że są one obowiązujące. Aby sprawdzić czy dane dokumenty są obowiązując polecamy zajrzeć na stronę Internetowy System Aktów Prawnych - http://isap.sejm.gov.pl/.

 

 1. Podstawowa ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami.

 2.  Wymagania dobrostanu dla cieląt, świń i kur niosek oraz kurcząt brojlerów (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej)

 3. Wymagania dobrostanu dla:
 • bydła, z wyjątkiem cieląt,
 • koni, owiec, kóz , strusi, przepiórek, perlic, lisów polarnych, lisów pospolitych, jenotów, norek, tchurzy, królików, szynszyli, nutrii, jeleni i danieli,
 • indyków, gęsi i kaczek, w gospodarstwach ttrzymujących co najmniej 100 sztuk tych ptaków

  (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. z późniejszymi zmianami, w sprawie minimalnych warunków utrzymania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej)
 1. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dla budowli rolniczych
  (Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie)
 1. Wymogi weterynaryjne przy obrocie, pośrednictwie lub skupie zwierząt
  (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. z późniejszymi zmianami, w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt)
 1. Warunki transportu zwierząt oraz normy żywieniowo – bytowe
  (wyciąg z rozporządzenia Rady WE nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań, zmieniającego dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie WE nr 1255/97)

 2. Ubój zwierząt gospodarskich na użytek własny
  (Informacja dla rolników w sprawie obowiązku zgłaszania powiatowemu lekarzowi weterynarii ubojów zwierząt gospodarskich na użytek własny z 5 września 2011 r. od Głównego Lekarza Weterynarii)

 3. Wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt dotyczące postępowania z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego i produktami pochodnymi z dnia 2 maja 2014 r.

 4. Produkcja produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej
  (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. z późniejszymi zmianami,
  w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego
  przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej)

Zebrał Zbigniew Szemczak
Opracował Stanisław Pater