Wsparcie rynku produktów pszczelich

 

Zgodnie z KPW, mechanizm „Wsparcie rynku produktów pszczelich” przewiduje dofinansowanie działań podejmowanych w ramach następujących kierunków (środków) wsparcia:

 

I.  Pomoc techniczna skierowana do pszczelarzy i grup pszczelarzy,

II. Zwalczanie warrozy,

III. Racjonalizacja sezonowego przenoszenia uli,

IV. Środki wspierające laboratoria przeprowadzające analizy dotyczące fizykochemicznych właściwości miodu,

V. Środki mające na celu wsparcie zasiedlania uli we Wspólnocie,

VI. Współpraca z wyspecjalizowanymi organami w zakresie wdrażania stosowanych programów naukowo- badawczych w dziedzinie pszczelarstwa i produktów pszczelarskich.

 

W ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” w latach 2013/14 - 2015/16 refundacji podlegać będą całkowite lub częściowe w zależności od kierunku wsparcia koszty netto poniesione na realizację następujących działań:

 • przeprowadzenie szkoleń, kursów, konferencji (I środek wsparcia),
 • zakup sprzętu pszczelarskiego (I środek wsparcia),
 • zakup leków do zwalczania warrozy (II środek wsparcia),
 • zakup przyczep (lawet) do przewozu uli (III środek wsparcia),
 • zakup urządzeń laboratoryjnych (IV środek wsparcia),
 • wykonanie analiz jakości miodu (IV środek wsparcia),
 • zakup pszczół (V środek wsparcia),
 • wdrażanie programów badawczych (VI środek wsparcia).

 

Uczestnik mechanizmu Pomoc finansowa w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie rynku produktów pszczelich” kierowana będzie do branży pszczelarskiej, gdzie końcowymi odbiorcami wsparcia będą gospodarstwa pasieczne posiadające weterynaryjny numer identyfikacyjny lub wpis do rejestru prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii. Odbiorcą końcowym może być beneficjent pomocy wyłącznie w ramach jednej organizacji pszczelarskiej.

 • O refundację środków finansowych w ramach mechanizmu mogą ubiegać się podmioty uprawnione, którymi w zależności od rodzaju środka wsparcia są: - związki pszczelarskie, - stowarzyszenia pszczelarzy, - zrzeszenia pszczelarzy, - spółdzielnie pszczelarskie, - grupy producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej, - instytuty badawcze zajmujące się problematyką pszczelarską (wyłącznie w ramach VI kierunku wsparcia).

 

Składanie wniosków o refundację i ich weryfikacja

 • Do wniosku należy załączyć:

 − kopie faktur/rachunków, wystawionych na podmiot uprawniony, potwierdzających poniesione koszty na realizację projektu. W przypadku zakupu sprzętu pszczelarskiego i zakupu przyczep do przewozu uli faktury powinny być wystawione imiennie na końcowych odbiorców pomocy,

− dokumenty potwierdzające dokonanie płatności. Płatność musi być dokonana w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. W przypadku zakupu sprzętu pszczelarskiego i zakupu przyczep do przewozu uli płatności w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego dokonuje indywidualnie końcowy odbiorca.

Kwota refundacji wyliczona będzie na następujących zasadach:

 • − koszty poniesione na przeprowadzenie szkoleń, kursów, konferencji - 100% poniesionych kosztów netto, lecz nie więcej niż kwota określona w umowie,
 • − koszty poniesione na zakup sprzętu pszczelarskiego - do 60% poniesionych kosztów netto, lecz nie więcej niż kwota określona w umowie,
 • − koszty poniesione na zakup leków do zwalczania warrozy - do 80% poniesionych kosztów netto, lecz nie więcej niż kwota określona w umowie,
 • − koszty poniesione na zakup przyczep (lawet) do przewozu uli - do 60% poniesionych kosztów netto, lecz nie więcej niż kwota określona w umowie,
 •  − koszty poniesione na zakup sprzętu laboratoryjnego- do 60% poniesionych kosztów netto, lecz nie więcej niż kwota określona w umowie,
 •  − koszty poniesione na przeprowadzenie analiz fizyko - chemicznych miodu - 100% poniesionych kosztów netto, lecz nie więcej niż kwota określona w umowie,
 •  − koszty poniesione na zakup pszczół - do 70% poniesionych kosztów netto, lecz nie więcej niż kwota określona w umowie,
 •  − koszty poniesione na wdrożenie stosowanych programów naukowo - badawczych w dziedzinie pszczelarstwa i produktów pszczelich - 100% poniesionych kosztów netto, lecz nie więcej niż kwota określona w umowie.

 

ARR dokona wypłaty przyznanej kwoty refundacji na rachunek podmiotu uprawnionego w terminie do 30 dni od daty wystawienia informacji i noty, o których mowa w pkt. 6.7.6, jednak nie później niż do 15 października roku budżetowego, którego dotyczy realizacja projektu.

 

ARR nie dokona refundacji kosztów poniesionych na realizację projektu w przypadku, gdy:

 • − podmiot uprawniony nie złoży dokumentów w terminie określonym w umowie,
 • − złożone dokumenty są nieprawidłowe, niekompletne, nieczytelne,
 • − podmiot uprawniony lub końcowy odbiorca pomocy uniemożliwi przeprowadzenie kontroli
 • − stwierdzone zostaną rażące uchybienia i nieprawidłowości dotyczące realizacji całości projektu,
 • − podmiot uprawniony dostarczył fałszywe dokumenty w celu uzyskania dofinansowania ze środków Wspólnoty Europejskiej i Państwa Członkowskiego.

 

Podmiot uprawniony zobowiązany jest do przechowywania rzeczowej i finansowej dokumentacji projektu oraz innych dokumentów związanych z realizacją umowy z ARR przez okres 5 lat licząc od roku, w którym została zakończona realizacja projektu.

 

W przypadku wykrycia, że cała kwota refundacji lub jej część została nienależnie wypłacona, podmiot uprawniony zobowiązany jest do zwrotu nienależnej kwoty refundacji, wraz z odsetkami ustawowymi, liczonymi od dnia wypłaty refundacji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.

 

ZAKUP SPRZĘTU PSZCZELARSKIEGO

Podmioty uprawnione:

- związki pszczelarskie,

- stowarzyszenia pszczelarzy,

- zrzeszenia pszczelarzy,

- grupy producenckie pszczelarzy,

- spółdzielnie pszczelarskie.

Końcowym odbiorcą pomocy może być jedynie pszczelarz, który posiada co najmniej 15 rodzin pszczelich. Pszczelarz, który jest samoistnym lub zależnym posiadaczem gospodarstwa, którego wielkość ekonomiczna stanowi równowartość lub więcej niż 4 ESU (Europejska Jednostka Wielkości Ekonomicznej), nie może korzystać ze wsparcia na zakup sprzętu pszczelarskiego. Przez gospodarstwo rozumie się gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. 

 

Refundacji podlegać będą wyłącznie koszty poniesione na zakup fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu pszczelarskiego, tj.:

 • - miodarek,
 • - odstojników,
 • - dekrystalizatorów,
 • - stołów do odsklepiania plastrów,
 • - suszarek do suszenia obnóży pyłkowych,
 • - topiarek do wosku,
 • - urządzeń do kremowania miodu,
 • - refraktometrów,
 • - kompletnych uli wszystkich typów (w skład ula wchodzi dennica, korpusy, daszek, powałka – opcjonalnie, stojak). Maksymalna liczba pełnych korpusów w ulu nie może być większa niż 3 szt. Wymiennie każdy jeden pełen korpus może zostać zamieniony maksymalnie na dwa korpusy ½.
 • a) Podmiot uprawniony po zawarciu umowy z ARR wskaże poszczególne gospodarstwa pasieczne tzw. odbiorców końcowych pomocy oraz określi dla nich maksymalną kwotę refundacji stanowiącą 60% ceny netto zakupu przy założeniu, że kwota ta nie przekroczy kwoty wynikającej z iloczynu 70 zł i posiadanej liczby rodzin pszczelich i nie będzie wyższa niż 10 000 zł.
 • b) W przypadku zakupu uli, jeden odbiorca końcowy może otrzymać refundację kosztów ich zakupu w liczbie nie większej niż 20% liczby posiadanych przez siebie rodzin pszczelich, z uwzględnieniem kwot określonych w pkt a).

 

Przykład:

Jan Kowalski zakupił sprzęt pszczelarski o wartości 3 000 zł. brutto = 2440 netto

Posiada 30 rodzin pszczelich. Kwota refundacji max= 30 x 70zł. = 2 100

2440 x 60% (0,6) = 1464

Pszczelarz otrzymuje 1464 zł.

 

 

ZAKUP LEKÓW DO ZWALCZANIA WARROZY
Celem działania „Zakup leków do zwalczania warrozy” jest ograniczenie występowania warrozy w Polsce.

 • Refundacji podlegają wyłącznie koszty poniesione na zakup:
 • leków do zwalczania warrozy pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na terenie Polski,
 • środków do walki z warrozą (tj. kwas mrówkowy, szczawiowy, mlekowy i octowy) wymienionych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli - wyłącznie do pasiek prowadzących produkcję ekologiczną.

 

ARR dokonuje wyliczenia i wypłaty refundacji kosztów poniesionych przez podmiot uprawniony na realizację projektu w wysokości do 80% poniesionych kosztów netto, do wysokości kwoty umownej.

 

Lekarstwa podlegające refundacji Apiwarol 5 tabletek na ul, Baywarol 4 piaski na ul, Biowar 2 paski na ul. i inne leki dopuszczone do legalnego obrotu w Polsce. ( np. Apiguard – na bazie tymolu) Zamówienie na lekarstwa ma być zgodne z opłaconymi składakami na 30.04.br.

 

 

                 

 

 

Oferta może się różnić w różnych latach, a także zależna jest od kosztów transportu.

 

 

 

ZAKUP PRZYCZEP (LAWET) DO PRZEWOZU ULI

Końcowym odbiorcą pomocy może być pszczelarz, który posiada co najmniej 30 rodzin pszczelich. Zobowiązany jest również do:

-  utrzymywania przyczep (lawet) w należytym stanie technicznym przez         okres 5 lat od zakończenia roku, w którym je zakupił,

- oznakowania lawety w sposób trwały, umożliwiający jej identyfikację przezokres 5 lat,

- zarejestrowania zakupionych przyczep (lawet) zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.),

- zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów,

- zawarcia umowy ubezpieczenia przyczepy (lawety) obejmującej swoim zakresem szkody polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu pojazdu lub jego utracie w wyniku kradzieży (tzw. ubezpieczenie autocasco - AC),

 

 

ANALIZA JAKOŚCI MIODU

 • Cel podejmowanego działania Celem działania „Analizy jakości miodu” jest upowszechnianie praktyk polegających na monitorowaniu jakości miodu.
 • ARR dokonuje wyliczenia i wypłaty refundacji kosztów poniesionych przez podmiot uprawniony na realizację projektu w wysokości 100 % kosztów netto, do wysokości kwoty umownej.

Tabela opisująca przykładowe wyniki badań pyłkowych miodu:

 

 

 

ZAKUP PSZCZÓŁ

 •  Cel podejmowanego działania Celem działania „Zakup pszczół” jest:

-          podniesienie wartości użytkowej pogłowia pszczół,

-          zwiększenie wydajności rodzin pszczelich,

-          zwiększenie liczby rodzin pszczelich,

-          zapewnienie zapylania roślin na jak największym obszarze.

Refundacji podlegają koszty poniesione na zakup matek pszczelich nieunasiennionych, unasiennionych naturalnie bądź sztucznie ze sprawdzonym czerwieniem pochodzących z linii hodowlanych pszczół, dla których prowadzone są księgi lub rejestry, pakietów, odkładów pszczelich dokonanych wyłącznie na potrzeby gospodarstw pasiecznych, posiadających weterynaryjny numer identyfikacyjny lub wpisanych do rejestru PLW.

 

PAKIETY I ODKŁADY

Matki w pakietach, odkładach kupowanych w pasiekach rekomendowanych, muszą pochodzić od matek reprodukcyjnych, pochodzących z pasiek realizujących programy hodowlane dla linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry. Pochodzenie zakupionych matek pszczelich lub matek pszczelich zakupionych w pakietach, odkładach powinno być potwierdzone w karcie pochodzenia. Producent pakietów i odkładów, na potrzeby związane z Krajowym Programem Wsparcia, nie może wyprodukować ich w jednym sezonie więcej niż 100% liczby posiadanych rodzin pszczelich. Cena jednostkowa netto pakietu/odkładu przyjęta do refundacji nie przekroczy 200 zł/sztukę.

Pasieka produkująca matki, odkłady i pakiety przed rozpoczęciem sprzedaży w danym sezonie przedstawia aktualne zaświadczenie weterynaryjne o zdrowotności rodzin pszczelich. Lekarz weterynarii wystawia zaświadczenie o stanie zdrowotnym pasieki na podstawie badania klinicznego rodzin pszczelich w pasiece i wyników badań laboratoryjnych, które stanowią integralną część zaświadczenia (załącznik). Próbki do badań powinny zostać pobrane przez lekarza weterynarii w trakcie badania z co najmniej 5% posiadanych w pasiece rodzin pszczelich i przekazane do badań diagnostycznych w kierunku warrozy, nosemozy, zgnilca europejskiego, zgnilca amerykańskiego, wirusów ostrego i chronicznego paraliżu pszczół, do upoważnionego laboratorium. Próbki do badań pobierane są z wymaganej liczby losowo wybranych rodzin pszczelich.

Stwierdzenie w pasiece choroby zwalczanej z urzędu (zgnilec amerykański) eliminuje ją z produkcji. Zaświadczenie weterynaryjne powinno zawierać w szczególności:

− dane dotyczące pasieki, w tym imię nazwisko posiadacza zwierząt, adres, liczbę rodzin pszczelich, liczbę rodzin pszczelich od których pobrano próbki do badań, datę wykonania badania klinicznego rodzin pszczelich,

− oświadczenie o stanie zdrowotnym pasieki, określone na podstawie badania klinicznego rodzin pszczelich przeprowadzonego w pasiece oraz wyników badań laboratoryjnych,

− podpis i pieczątkę lekarza weterynarii wystawiającego zaświadczenie, − datę jego wydania,

− załącznik - wyniki badań laboratoryjnych.

Odbiorcami pszczół, zakupionych w ramach projektu, mogą być jedynie gospodarstwa pasieczne posiadające weterynaryjny numer identyfikacyjny lub wpisane do rejestru PLW.

-          Pszczelarz (końcowy odbiorca pomocy) w danym sezonie nie może otrzymać więcej matek, pakietów lub odkładów pszczelich łącznie, niż 50% liczby posiadanych przez niego rodzin pszczelich. Pszczelarz ubiegający się o refundację pakietów i odkładów, w danym sezonie nie może otrzymać ich łącznie więcej niż 20% liczby posiadanych przez niego rodzin pszczelich.

-          Pszczelarz może otrzymać wsparcie na odbudowę rodzin w formie refundacji kosztów zakupu pakietów i odkładów pszczelich w liczbie ponad 20% limit, w przypadku gdy w pasiece wystąpiła śmiertelność powyżej 50% posiadanych rodzin pszczelich, potwierdzona przez lekarza weterynarii.

-          Odbiorcami matek, pakietów i odkładów pszczelich zakupionych w ramach projektu nie mogą być pasieki: − realizujące programy hodowlane dla linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry,

-          rekomendowane przez podmiot uprawniony, które dokonują sprzedaży odkładów/pakietów,

ARR dokonuje wyliczenia i wypłaty refundacji kosztów poniesionych przez podmiot uprawniony na realizację projektu w wysokości do 70% kosztów netto,  wysokości kwoty umownej.

Adrian Stankiewicz

KPODR Minikowo, Oddział Zarzeczewo