PRODUKCJA WEŁNY NIEPRANEJ OWCZEJ lata 2005-2015

PRODUKCJA WEŁNY NIEPRANEJ OWCZEJ

Wyszczególnienie

2005

2010

2013

2014

2015

W tonach

 

O G Ó Ł E M

998

620

682

691

701

W tym gospodarstwa indywidualne

931

566

638

647

662

 

Na 1 ha użytków rolnych w kg

O G Ó Ł E M

0,06

0,04

0,05

0,05

0,05

W tym gospodarstwa indywidualne

0,07

0,04

0,05

0,05

0,05

Przeciętna roczna ilość wełny od 1 owcy w kg

O G Ó Ł E M

3,2

2,7

3

3,2

3,2

W tym gospodarstwa indywidualne

3,2

2,7

3

3,3

3,3

Widać, że w roku 2015 produkcja wełny niepranej wynosi 701 ton, czyli o 10 ton więcej niż w roku poprzednim.

PRODUKCJA WEŁNY NIEPRANEJ OWCZEJ WEDŁUG WOJEWÓDZTW

WOJEWÓDZTWA

2010

2014

2015

OGÓŁEM

w tym gos-

podarstwa

indywidu-

alne w %

w tonach

w odset-

kach

na 1 ha

użytków

rolnych

przeciętna

roczna

ilość wełny

 

w kilogramach

P O L S K A

620

691

701

100

0,05

3,2

94,4

Dolnośląskie

21

38

29

4,2

0,03

2,9

83,9

Kujawsko-pomorskie

55

39

30

4,3

0,03

3,5

92,7

Lubelskie

51

47

53

7,6

0,04

4,1

93,4

Lubuskie

17

22

26

3,7

0,07

3,3

98,8

Łódzkie

51

31

30

4,3

0,03

2,9

92,9

Małopolskie

154

182

244

34,7

0,45

3,8

99,3

Mazowieckie

19

19

17

2,4

0,01

3

99,7

Opolskie

5

9

4

0,6

0,01

2,1

100

Podkarpackie

35

43

46

6,6

0,08

2,9

99,3

Podlaskie

42

57

48

6,9

0,05

2,7

99,9

Pomorskie

32

57

42

5,9

0,05

3

99,7

Śląskie

13

32

27

3,9

0,08

2,6

91,3

Świętokrzyskie

16

14

13

1,8

0,03

3

99,3

Warmińsko-mazurskie

16

28

24

3,4

0,02

2,7

96

Wielkopolskie

83

55

45

6,5

0,03

2,5

70,3

Zachodniopomorskie

10

18

23

3,2

0,03

4,3

66,7

Województwo kujawsko-pomorskie znajduje się na 9 miejscu, ex aequo wraz z woj. łódzkim w produkcji wełny owczej niepranej – która wynosi 30 ton w skali roku.

Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2016 Głównego Urzędu Statystycznego, Data publikacji: 4.02.2017