Zmiany w systemie wsparcia bezpośredniego dla owiec i kóz od 2017 r.

W przypadku płatności do owiec ustanowiono nowy okres przetrzymywania zwierząt kwalifikujących się do wsparcia – od dnia 15 marca do dnia 15 kwietnia roku składania wniosków (zamiast okresu od dnia 20 października do dnia 20 listopada), jeżeli wiek samic w dniu 15 maja 2017 r. będzie wynosił co najmniej 12 miesięcy.

Zmiana została dokonana w związku z postulatami zgłaszanymi przez organizacje zrzeszające hodowców owiec i ma na celu ułatwienie zarządzania stadem.

Uproszczono procedurę ubiegania się o wsparcie związane z produkcją w sektorze owiec i w sektorze kóz (tzw. system bezwnioskowy). Wprowadzenie tego rozwiązania ułatwi rolnikom ubieganie się o wsparcie do owiec i kóz, zwłaszcza w przypadku, gdy liczba zwierząt zgłaszanych do płatności jest duża (z uwagi na brak limitu liczby zwierząt w gospodarstwie, które mogą być objęte płatnością, liczba zwierząt zgłaszanych do płatności często wynosi kilkaset sztuk). Dotychczas wiązało się to z koniecznością wypisania w dołączanym do wniosku specjalnym oświadczeniu wielu numerów identyfikacyjnych, co było czasochłonne i stwarzało ryzyko popełnienia błędu.

Płatność do owiec oraz płatność do kóz – do wniosku nie dołącza się Oświadczenia o zwierzętach zadeklarowanych do płatności.

Do wniosku, rolnik dołącza oświadczenie o numerze siedziby stada, w którym zwierzęta są przetrzymywane, jeżeli jest inny niż numer siedziby stada wnioskodawcy zgłoszonej do systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt. Na oświadczeniu tym współposiadacz także wyraża zgodę na ubieganie się o przyznanie płatności (obowiązek wyrażenia zgody nie dotyczy małżonków).

Jeżeli w trakcie kontroli na miejscu okaże się, że potencjalnie kwalifikujące się samice kóz lub samice owiec są nieprawidłowo zidentyfikowane lub zarejestrowane w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (IRZ), wówczas zwierzęta takie nie kwalifikują się do przyznania płatności, co skutkuje zmniejszeniem kwoty płatności a nawet jej odmową. Zgłoszenie do systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt (IRZ) zastępuje pisemne wycofanie wniosku o przyznanie płatności do owiec oraz płatności do kóz.

Zgłoszenie przemieszczenia wszystkich kwalifikujących się zwierząt w okresie przetrzymywania jest równoznaczne z wycofaniem wniosku o przyznanie danej płatności.

Wnioski o przyznanie płatności składa się w terminie od dnia 15 marca do 15 maja 2017 r.

źródło: http://www.arimr.gov.pl