Profilaktyka na fermie roślinożernych zwierząt futerkowych (królików) – tematem demonstracji upowszechnieniowej

Króliki w regionie kujawsko-pomorskim utrzymywane są w małych stadach z ukierunkowaniem na chów w czystości rasy. Jest to chów ekstensywny. W celu poprawienia wyników odchowu młodzieży KPODR podjął współpracę z hodowcami na rzecz upowszechniania profilaktyki w fermach przyzagrodowych królików 

Demonstrację nt. „Profilaktyka na fermie roślinożernych zwierząt futerkowych (królików)”zlokalizowano w 2 przydomowych fermach królików:  u Mariusza Chmiela w Mroczy i u Waldemara Wejnerowskiego w Koronowie.

Demonstracją objęto króliki ras średnich (po 8 szt. samic z przychówkiem): Kalifornijski Czarny, Wiedeński Niebieski, Nowozelandzki Biały oraz rasy dużej: Belgijski Olbrzym Szary (14 szt. z przychówkiem).

Króliki dorosłe i młode szczepiono przeciw chorobom wirusowym – myksomatozie i pomorowi, co okazało skuteczne i nie zanotowano upadków wskutek tych chorób.

Pomieszczenia, sprzęt i maty dezynfekcyjne dezynfekowano Virkonem, natomiast klatki wewnątrz Lubisanem i Dezosanem. Zabiegi te wpłynęły pozytywnie na stan zdrowia królików. Nie stwierdzono upadków  królików dorosłych w okresie ciąży i odchowu młodych.

W każdym stadzie należy się liczyć z pewnymi stratami w odchowie młodzieży szczególnie odsadzenia od matek. Upadki młodzieży związane były z chorobami jelitowymi, których to żaden hodowca nie jest w stanie w 100 % zapobiec ich wystąpieniu.

Najlepiej odchowywały się króliki rasy Kalifornijski Czarny i Wiedeński Niebieski, u których to wskaźnik odchowu wyniósł 94 %. Odchów królików rasy Białej Nowozelandzkiej wyniósł 90 % i nie jest to zły rezultat. Natomiast króliki Belgijskie Olbrzymy Szare  na ogół ciężko się odchowują. Wskaźnik odchowu wyniósł 80 %. Wynik należy uznać za dobry, ponieważ liczba odchowanych w miocie wyniosła 6 sztuk. 

 

Na dobry stan zdrowia królików miały wpływ bieżące obserwacje  zwierząt Obserwacje te były elementem diagnozy weterynaryjnej zdrowia zwierząt. Zwierzęta podejrzane o chorobę usuwano z fermy. Nie było upadków wskutek stresu zwierząt. Hodowcy zwracali uwagę na okres adaptacyjny nowo nabytych zwierząt. Kwarantanna obejmowała również zwierzęta wracające z wystaw zwierząt. Zdarzały się nagłe upadki królików w okresie odsadzenia, najczęściej wskutek chorób jelitowych, jednak w niewielkim procencie, gdyż hodowca reagował względnie szybko między innymi  poprzez zbilansowanie dawki pokarmowej dla grupy zwierząt zmniejszając poziom białka, a podwyższając udział włókna dodając siana oraz podawanie probiotyków czy też zwracając się o pomoc do lekarza weterynarii.

Raz w miesiącu podczas przeglądu stada dokonywano obcinania pazurków zwracając szczególną uwagę na kończyny tylne u samców, aby nie miały utrudnionego krycia samic.  Przy odsadzeniu sprawdzano zgryz i zęby młodych królików.

Króliki chowano w boksach i klatkach, które to zabezpieczały minimum dla nich ruchu. 

Pasze zmieniano stopniowo przez okres 4–5 dni. Jakość podawanej wody odpowiadała wodzie pitnej dla ludzi.

Podczas trwania demonstracji dokonano po 3 lustracje każdej z ferm i  wydano stosowne zalecenia.

Demonstrację upowszechnieniową  z w/w tematu podsumowali organizatorzy- specjaliści KPODR Janusz Wojciechowski i Anna Mońko w dniu 10 grudnia podczas szkolenia na  fermie  królików w Mroczy u  Mariusza Chmiela. Hodowcy z zainteresowaniem zapoznali się z jej przebiegiem i zwiedzili fermę.

   Realizacja demonstracji upowszechnieniowej jest dobrym przykładem na poprawę efektywności chowu królików. Hodowcy bacznie obserwujący zwierzęta i reagujący właściwie na ich zachowania odbiegające od normy w dużym stopniu przyczynili się do polepszenia wskaźników odchowu  królików.

 Szczepienia ochronne przeciw chorobom wirusowym muszą być obligatoryjnie stosowane. Koniecznym jest również bieżąca dezynfekcja pomieszczeń, klatek i sprzętu .

Ustalono, że demonstracja i szkolenie z  w/w tematyki realizowane będzie na innej fermie królików w 2016 roku w drugim półroczu, wiecej szczegółów wkrótce.