Integrowana ochrona roślin

Produkcja żywności jest tematem społecznym. Oczekuje się zabezpieczenia potrzeb żywieniowych społeczeństwa jednocześnie z zachowaniem wysokich wartości biologicznych żywności. Coraz większą uwagę zwraca się na technologię wytwarzania żywności. W krajach wysoko rozwiniętych wykorzystuje do uzyskiwania wysokich efektów w produkcji osiągnięcia naukowe w dziedzinie chemii, genetyki, mechanizacji itd. Z uwagi na ciągłe dążenie do optymalizacji warunków produkcji, stosowanie syntetycznych środków do produkcji, może dochodzić do degradacji środowiska naturalnego.

 

W trosce o bezpieczeństwo żywności, wprowadzono w życie Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r.ustanawiającą ramy wspólnotowego działaniana rzecz zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin. Dokument ten narzuca wszystkim krajom członkowskim wprowadzenie od 1 stycznia 2014 roku integrowanej ochrony roślin.

Definicja integrowanej ochrony roślin – zawiera się w sposobie ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, który polega na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności metod niechemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska.

Działanie jest realizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jednostki nadzorowane i podległe ministerstwu.

Integrowana ochrona roślin dotyczy wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Są to najczęściej przeszkoleni producenci (posiadają zaświadczenie o ukończeniu kursu na stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym), którzy stosują środki ochrony roślin w celach innych niż własne niezarobkowe potrzeby, w szczególności w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej, w tym w rolnictwie i leśnictwie.

Stosowanie zasad integrowanej ochrony roślin zostało w Polsce uregulowane przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. W sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin (Dz. U. poz. 505).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r.  integrowana ochrona roślin obejmuje wszystkie dostępne działania i metody ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, w tym:

1) stosowanie płodozmianu, terminu siewu lub sadzenia, lub obsady roślin, w sposób ograniczający występowanie organizmów szkodliwych,

2) stosowanie agrotechniki w sposób ograniczający występowanie organizmów szkodliwych, w tym stosowanie mechanicznej ochrony roślin,

3) wykorzystywanie odmian odpornych lub tolerancyjnych na organizmy szkodliwe oraz materiału siewnego wytworzonego i poddanego ocenie zgodnie z przepisami o nasiennictwie,

4) stosowanie nawożenia, nawadniania i wapnowania, w sposób ograniczający występowanie organizmów szkodliwych,

5) przeprowadzanie czyszczenia i dezynfekcji maszyn, opakowań i innych przedmiotów, zapobiegające występowaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów szkodliwych,

6) ochronę organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu, w szczególności dotyczy to owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych

Przeprowadzając zabiegi chemicznej ochrony roślin, należy uwzględnić:

1) dobór środków ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów ochrony roślin na organizmy nie będące celem zabiegu, w szczególności dotyczy to owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych;

2) ograniczanie liczby zabiegów i ilości stosowanych środków ochrony roślin do niezbędnego minimum;

3) przeciwdziałanie powstawaniu odporności organizmów szkodliwych na środki ochrony roślin poprzez właściwy dobór i przemienne ich stosowanie.

Podjęcie działań zwalczających organizmy szkodliwe powinno być poprzedzone monitorowaniem występowania tych organizmów z wykorzystaniem aktualnej wiedzy z zakresu ochrony roślin, z uwzględnieniem:

  1. progów ekonomicznej szkodliwości organizmów szkodliwych wskazujących, kiedy wykonanie chemicznych zabiegów ochrony roślin jest ekonomicznie uzasadnione, lub
  2. wskazań wynikających z opracowań naukowych umożliwiających określenie optymalnych terminów wykonania chemicznych zabiegów ochrony roślin, w szczególności w oparciu o dane meteorologiczne oraz znajomość biologii organizmów szkodliwych (programów wspomagania decyzji w ochronie roślin), lub
  3. informacji uzyskanych od osób świadczących usługi doradcze dotyczące metod ochrony roślin w zakresie realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin oraz stosowania środków ochrony roślin.

Ocenę skuteczności podejmowanych działań i metod ochrony roślin przeprowadza się na podstawie prowadzonej dokumentacji (ewidencji stosowanych środków ochrony roślin).

Małgorzata Kołacz, KPODR Minikowo

dr Grzegorz DoruchowskiIO Skierniewice ustawia parametry pracy opryskiwacza

Opryskiwacz sadowniczy w doświadczeniach nad znoszeniem cieczy roboczej

Szkolenie z zakresu integrowanej ochrony roślin