W dniu 17 października bieżącego roku, w Bądkowie odbyła się konferencja poświęcona produkcji trzody chlewnej „Poprawa produkcyjności i zdrowotności świń”. Podczas trwania konferencji prelegenci przedstawili zagadnienia związane z żywieniem, stosowaniem odpowiednich programów profilaktycznych w stadach loch i prosiąt i omówili także prawidłowe przygotowanie i przechowywanie pasz. Zorganizowane, przez Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz firmy: MSD Animal Health, PPHU Matro Roman Tomaszewski i BIN spotkanie zgromadziło  producentów trzody chlewnej z rejonu działania KPODR Minikowo Oddział Zarzeczewo, a w szczególności rolników działających w Stowarzyszeniu Producentów Trzody Chlewnej Bądkowo.  Pierwszy wykład przedstawił przedstawiciel MSD Animal Health lekarz weterynarii Adrian Kalinowski. Wygłosił on referat dotyczący  stosowania odpowiednich programów profilaktycznych w stadach loch. Referujący podkreślił, iż współpraca hodowcy z lekarzem weterynarii, odpowiedni system identyfikacji zwierząt, monitoring danych dotyczących prowadzonego stada, analiza tych danych oraz ocena potencjalnych zagrożeń umożliwia podjęcie odpowiednich działań zmierzających do poprawy zdrowotności stada i ekonomiki hodowli. W sposób bardzo szczegółowy przedstawił główne jednostki chorobowe występujące w stadach trzody chlewnej i omówił metody ich zwalczania. Zagadnienia związane z prawidłowym przygotowaniem loch do rozrodu zostały omówione przez specjalistę Ośrodka Doradztwa pana Stanisława Piątkowskiego. Zwrócił on szczególną  uwagę na odpowiednie żywienie loch w okresie ciąży i laktacji. Prelegent odniósł się do najczęściej popełnianych błędów popełnianych w odchowie loszek, które powodują skrócenie okresu użytkowania , wydajności życiowej i płodności. Dlatego loszki powinny być żywione w pierwszej fazie od 30 do 70 kg bardzo intensywnie, a potem w sposób dawkowany. Przez ostatnie 14 dni przed kryciem powinno się zwiększyć pobranie paszy i energii(żywienie bodźcowe-flushing). Powoduje to większe odkładanie rezerw i wpływa na lepszą owulację. Jak postępować z prosiętami w pierwszych godzinach ich życia i prawidłowym odchowie przedstawił Wojciech Dziewisiewicz z firmy Trouw Nutrrition Polska. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na zapewnienie prosiętom optymalnych warunków środowiskowych i omówił dokarmianie prosiąt przy losze z wykorzystaniem odpowiednich preparatów mlekozastępczych i pasz. Wykładowca stwierdził że nawet locha o wysokiej mleczności, która urodziła liczny miot (powyżej 14 prosiąt) nie jest w stanie wyżywić prosięta w sposób wystarczający. Całkowita produkcja mleka będzie zbyt niska aby w pełni wykorzystać potencjał wzrostowy prosiąt. Będą więc one cierpieć na niedobór składników pokarmowych, jeżeli nie będziemy ich dodatkowo dokarmiać. Jednym z rozwiązań tego problemu jest rozpoczęcie od razu po pobraniu przez prosięta siary dokarmianie ich preparatami mlekowymi. Zaproponował on zastosowanie preparatu Nuklospray Yogurt dla prosiąt urodzonych w licznych miotach i o niskiej wadze. Stosowany preparat zaspakaja potrzeby energetyczne prosiąt, zmniejsza upadki i powoduje łatwiejsze przejście z mleka matki na pasze stałe w momencie odsadzenia. Przedstawiciel BIN z Aleksandrowa Kujawskiego Przemysław Bochat omówił właściwe przygotowanie i przechowanie pasz i komponentów paszowych w produkowanych przez ich firmę silosach i ciągach paszowych.

Tylko prawidłowe przechowanie pasz i zbóż i dbałość o odpowiednią zawartość składników pokarmowych  gwarantuje pełne wykorzystanie potencjał produkcyjnego świń. Ostatnim punktem konferencji zorganizowanej przez Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz MSD Animal Health, PPHU Matro Roman Tomaszewski i BIN  była dyskusja, w trakcie której hodowcy trzody chlewnej mieli okazje zasięgnąć porad specjalistów,  pogłębić wiedzę, a także rozwiać wszelkie wątpliwości z zakresu efektywnej produkcji świń.