OBWIESZCZENIE

DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

z dnia 14 kwietnia 2014r.

Na podstawie art. 88s ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012r. póz. 145 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r. póz. 1235 ze zm.) zapewniając aktywny udział wszystkich zainteresowanych

zawiadamiam

o przystąpieniu do sporządzania projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej skutki.

Zgodnie z art. 88s ust. 2 ustawy Prawo wodne Plany przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym sporządza Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Na podstawie art. 88r ust. 3 ustawy Prawo wodne plany przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym zawierają:

1)        analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych;

2)     propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych;

3)        propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian
naturalnej i sztucznej retencji.

Zgodnie z art. 88r ust. 4 plany przeciwdziałania skutkom suszy zawierają także katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje o możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków w formie pisemnej w terminie od dnia 15 kwietnia 2014r. do dnia 15 maja 2014r. na adres: Regionalny Zarząd gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. F. Rogaczewskiego 9/19 80-804 Gdańsk, osobiście w siedzibie RZGW w Gdańsku lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z tytułem: Konsultacje - Susza. Formularz składania uwag i wniosków został zamieszczony w formie elektronicznej na stronie internetowej http://www.gdansk.rzgw.gov.pl w zakładce - Konsultacje społeczne.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W myśl art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po dniu 15 maja 2014r. nie będą rozpatrywane.