Woda w gospodarstwie

LOKALNE PARTNERSTWO NA RZECZ WODY

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zorganizował i przeprowadził 25 czerwca br. pierwsze spotkanie w ramach tworzenia na terenie powiatu sępoleńskiego „Lokalnego Partnerstwa na rzecz wody” (LPW). Zadaniem Partnerstwa będzie koordynacja lokalnych działań zapobiegających występowaniu i skutkom niedoborów wody i suszy. Spotkanie odbyło się w Sępólnie Krajeńskim, w Sali Inkubatora Przedsiębiorczości, ul. Przemysłowa 7A.

W spotkaniu wzięły udział 34 osoby reprezentujące

– samorząd,

– Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

– Lasy Państwowe,

– Krajeński Park Krajobrazowy,

– Spółki Wodne,

– Lokalną Grupę Działania,

– Lokalną Grupę Rybacką,

– Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

– Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą

– Kujawsko-Pomorski ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Na spotkaniu uczestnicy zapoznali się z założeniami do inicjatywy „Lokalnego Partnerstwa na rzecz wody” (LPW) na terenie powiatu sępoleńskiego przedstawionego przez dyr. KPODR w Minikowie dr Ryszarda Zarudzkiego. Grzegorz Smytry – Dyrektor RZGW w Bydgoszczy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – zapoznał uczestników ze stanem hydrologicznym powiatu sępoleńskiego. Następnie zostały zaprezentowane działania dotyczące wody w ramach zadań ochronnych oraz plany w tym zakresie zrealizowane przez Nadleśnictwa Lutówko i Runowo. Przedstawiciel Krajeńskiego Parku Krajobrazowego zapoznał uczestników z wymogami stawianymi rolnikom gospodarującym na terenie Parku w zakresie spełniania zadań ochronnych.

W trakcie spotkania uczestnicy wypowiedzieli się w zakresie oczekiwań i problemów poszczególnych podmiotów dotyczących powstającego „Lokalnego Partnerstwa na rzecz wody”.

Ustalono termin kolejnego spotkania na 15 lipca 2020 r.

Małgorzata Kołacz
KPODR w Minikowie

Broszura do pobrania WODA W GOSPODARSTWIE

co znajdziemy w broszurze?

1. OCENA SYTUACJI. CO POWINNIŚMY ROBIĆ?
2. RETENCJONOWANIE WODY NA OBSZARACH ROLNICZYCH
3. MELIORACJE
4. PRECYZYJNE NAWADNIANIE
5. WYKORZYSTANIE „SZAREJ WODY” I DRUGIEGO OBIEGU WODY
6. PRZYSTOSOWANIE PRAKTYK ROLNICZYCH DO OGRANICZONYCH ZASOBÓW WODNYCH
7. STRUKTURA UPRAW I ODMIANY ROŚLIN SPRZYJAJĄCE OSZCZĘDNEJ GOSPODARCE WODNEJ
8. DBAŁOŚĆ O GLEBY I ICH WŁAŚCIWOŚCI RETENCYJNE
9. KORZYSTANIE Z WÓD W ŚWIETLE PRAWA I POMOC DLA ROLNIKÓW

Lokalne Partnerstwa ds. Wody

Ostatnie dwa lata, poprzez suszę, pokazały jak wiele jest do zrobienia w zakresie zaopatrzenia obszarów wiejskich w wodę. Narastające problemy z dostępnością wody dla rolnictwa i obszarów wiejskich wynikają z wielu przyczyn. Niewątpliwie jedną z barier instytucjonalnych prowadzących do nie w pełni optymalnego wykorzystania środków publicznych z różnych źródeł alokowanych na zarządzanie zasobami wody w rolnictwie jest fragmentacja obecnego systemu. Podjęta inicjatywa Lokalnych Partnerstw Wodnych ma na celu zacieśnienie współpracy wszystkich podmiotów działających na szczeblu regionalnym i lokalnym w zakresie gospodarowania wodą.

Konieczne jest poszerzenie działań podjętych już przez MRiRW na poziomie centralnym w zakresie tworzenia sieci efektywnej współpracy pomiędzy wszystkimi kluczowymi partnerami na rzecz zarządzania zasobami wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich na poziomie lokalnym. Przez poziom lokalny należy rozumieć powiaty, jako struktury obejmujące wystarczająco duże obszary geograficzne do podejmowania działań strategicznych, mających szanse realnego oddziaływania na procesy współpracy pomiędzy kluczowymi aktorami na tym poziomie. Działania te mają doprowadzić do poprawy efektywności zarządzania wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

W celu zapewnienia jednolitego sposobu realizacji zadań związanych z gospodarką wodną na obszarze całego kraju, w zadania związane z przygotowaniem i tworzeniem lokalnych partnerstw wodnych włączone zostało Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (CDR). W jednostce tej została powołana Grupa robocza ds. wody, której celem będzie koordynacja działań i rozwiązywanie głównych problemów związanych z doradzaniem w dwóch obszarach:

• zabezpieczenia wody w rolnictwie i gospodarstwie rolnym na potrzeby ludzi, zwierząt i roślin,

• ochrona wód przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego.

Działania podjęte przez CDR mają zapewnić wsparcie pracy wojewódzkich koordynatorów ds. wody w Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, w tym odpowiednie przygotowanie specjalistów ds. wody poprzez ustalenie zakresu zagadnień, jakimi będzie zajmował się dany doradca oraz zapewnienie szkolenia, instrukcji i materiałów. Zaczynamy od powołania pierwszych pilotażowych partnerstw po jednym w każdym z województw. Zebrane doświadczenia zostaną wykorzystane do wdrożenia odpowiednich rozwiązań w pozostałych powiatach.

Pierwszym zadaniem dla Lokalnych Partnerstw ds. Wody będzie powołanie zespołu składającego się z przedstawicieli samorządów, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, przedstawicieli rolników, w tym działających w ramach spółek wodnych, izb rolniczych, firm mających znaczące oddziaływanie na wykorzystanie zasobów wody na danym obszarze, organizacji pozarządowych i przedstawicieli mieszkańców obszarów wiejskich, uczelni rolniczych, instytutów, ośrodków doradztwa rolniczego. Zadanie to powierza się doradcom rolniczym z ODR – koordynatorom ds. wody na danym terenie.

Kolejnym krokiem będzie diagnoza obszaru pod kątem posiadanych zasobów wody, analiza stanu urządzeń wodnych, zapotrzebowania na wodę na potrzeby ludzi i produkcji itd. Identyfikacja głównych problemów i możliwości ich rozwiązania pozwoli na przeprowadzenie analizy potrzeb oraz przygotowanie propozycji rozwiązań.

dr Ryszard Kamiński
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Fot. W. Janiak